Supplementary education PRS «کاریتاس» کورس های اضافی برای اطفالمهاجرینی که در مکتب راجستر شده هستند فراهم می کند

Photo: Ivelina Berova

در مرکز ااینتگریشن مهاجرین و حمایتجویان “سن آننا” که بخشی از «کاریتاس صوفیه» می باشد و پشتیبانی از اطفال پناهنده می کند که در مکتب راجستر شده هستند که این پشتیبانی مربوط با آماده کردن دروس و کار خانگی اطفال می باشد. متخصصین تلقوین پذیری و داوطلبان  به اطفال در این زمینه کمک می کنند.

در کار با اطفال روش خاص به هر یکی از آنها استفاده می شود که مربوط با نیازهای هر طفل می باشد. فعالیت ها برای اطفال و نوجوانان در گروپ سنی بین 7 و 16 سالگی می باشند. کورس های اضافی در مدارس اطفال پناهنده، در مرکز “سن آننا” و در خانه های اطفال را برگزار می شوند.

داوطلبان که به اطفال کمک می کنند دوره های آموزشی خاص داشتند که به آنها یاد داده می شود در کار آنها با اطفال چه  انتظاری داشته باشند و از چه روش هایی باید استفاده کنند. فعالیت با اطفال در جفت تطبیق می شوند که اینجوری مکاتبه بین داوطلبان و اطفال آسانتر می باشد و امکان تاکید بر سختی های خاص هر طفل داده می شود.

بازخورد اطفال، پدر و مادر آن ها و داوطلبان مثبت است که علت می باشد تیم مرکز “سن آننا” را به این ابتکار ادامه بدهد بخاطر این که پیشرفت در یاد گرفتن دروس سبب برای موفق بودن ااینتگریشن در سیستم تعلیم و تربیه و همچنین در اجتماع بلغاری می باشد.