اطفالی که بی سرپرست می باشند

Photo: Ivelina Berova

مطابق قوانین بلغاری محسوب می شود که اطفالی که بی سرپرست می باشند خارجی های زیر سن یا نوجوان هستند که در بلغاریا می باشد ولی یکجا با پدر یا مارد خویش را یا فرد بالغ دیگر که مطابق قانون یا رسوم از آنها مراقبت کند نیستند (قانون پناه و مهاجرین).

پروسیجر خاصی برای راجستر کردن اطفال بی سر پرست که درخواست حمایت کردند در قانون پناه و پناهندگان پیشبینی نشده است. در زمان راجستر کردن ترجمان و مامور سوسیال از مرکزی یا کمپ آجنس دولتی مهاجرین حاضور دارند. مامور سوسیال که راجستر را تطبیق می کند مشخصات سن که از طرف طفل اعلام شده باشد نوشته می کند. در صورتی که لازم باشد برای تعیین سن معاینه داکتری صورت می گیرد.

خارجی های زیر سن یا نوجوان که بی سرپرست می باشند مطابق قانون پناه و مهاجرین تا رسیدن به سن بالغ بودوباش دارند در:

  • فامیل قوم و خویشان یا بستگان نزدیک، فامیل پرورش دهنده، خدمات سوسیال (در مجتمع مسکونی) و یا در موسسه تخصصی تحت شرایط و ضوابط قانون حفاظت از اطفال؛
  • جا های اقامت دیگر با شرایط خاص برای اشخاص زیر سن و نوجوان.

نظر خارجی های زیر سن یا نوجوان که بی سرپرست هستند برای تعیین جای اقامت در نظر گرفته می شود. تا حدی که ممکن است برادران و خواهران یکجا زندگی می کنند که دلچسپی طفل را برای این مهم می باشد.

معمولاً خارجی های زیر سن یا نوجوان بی سرپرست در یکی از مراکز یا کمپ های آجنس دولتی مهاجرین اقامت می گیرند که مطابق با الزامات قانون می باشند و ” جا های اقامت دیگر با شرایط خاص برای اشخاص زیر سن و نوجوان” هستند.

مطابق قانون پناه و مهاجرین برای خارجی های زیر سن یا نوجوان بی سرپرست که در بلغاریا هستند نماینده ای از شهرولی که از طرف خویش شهرول یا کارمند شهرولی توانمند تعیین می شود.

نماینده خارجی های زیر سن یا نوجوان بی سرپرست که دنبال حمایت بین المللی می باشند یا آن حمایت را به دست آورده اند حق قدرتهیا ذیل در رسیدگیهای مطابق این قانون دارد که در حال اجرا است تا زمانی که فرد زیر سن یا نوجوان به سن بالغ برسد:

  • از منافع قانونی آنها را مراقبت کند تا آخر رسیدگی های اعطا حمایت بین المللی با تصمیم معتبر شده؛
  • از آنها نمایدگی کند پیش همه مقامات اداری مثل مقامات سوسیال، صحی، آموزشی و دیگر موسسات در بلغاریا برای مراقبت از دلچسپی  اطفال؛
  • نقش نماینده دادرسی در همه رسیدگی ها پیش مقامات اداری؛
  • اقدامات برای کمک قانونی تطبیق بکند.