کمک سوسیال و خدامات اجتماعی

Фотография: Ивелина Берова

هر کسی که از حمایت بین المللی بهره مند هست یا استاتوت پناهندگی دریافت کرده باشد حق کمک سوسیال دارد (طبق قانون کمک سوسیال) که برای دسترسی به آن لازم دارد او در اداره کمک سوسیال محلی که بخشی از آجنس کمک اجتماعی می باشد درخواست کند.

 1. انواع کمک سوسیال

  1. کمک سوسیال ماهانه، یکبار یا کمک سوسیال
   کمک سوسیال اطاع می شود بعد از دادن تقاضا از طرف افراد بالغ در اداره محلی مقام”کمک سوسیال” مطابق آدرس فعلی درخواستکننده. در مدت 20 روز بعد از دادن تقاضا مددکار اجتمایی از کندیده مصاحبه می گیرد و بعداً گزارش آماده می کند. مصاحبه در آدرس فعلی شخصی که استاتوت پناهندگی یا حمایت بین المللی به دست آورده است یا در آدرس فامیل او را قرار می گیرد.

   مهم! کمک سوسیال عطا می شود فقط بعد از ارزیابی درآمد، سن، وضعیت تاهل، سلامتی و دارایی. در این ارزیابی وضعیت هر عضو فامیل را در نظر گرفته می شود.

  2. خدامات سوسیال در مجتمع مسکونی
   اشخاصی که از حمایت بین المللی بهره به دست آورده اند حق دسترسی به خدامات سوسیال مثل اقامت در مجتمع مسکونی دارند. مجتمع مسکونی می تواند مرکز اقامت فامیل ها، مرکز اقامت دایمی، مرکز بحران، مسکن موقت، خانه های خصوصی، مسکن تحت نظارت و سرپناه باشد.

   برای استفاده از این خدامات اشخاصی که استاتوت پناهندگی یا بشردوستانه دارند باید تقاضای اقامت بدهند در اداره “کمک سوسیال” محلی. بعد از وارد کردن تقاضا را اداره “کمک سوسیال” جوابگو ارزیابی سوسیال نیازهای شخص را انجام می دهد و گزارش اقامت تهیه می کند که آن به اداره “کمک سوسیال” محله ای فرستاده می شود. از طرف خویش اداره “کمک سوسیال” محله ای فرمان امر صادر می کند.

  3. کمک های فامیلی
   این نوع کمک به عنوان مبلغ یا سرمایه گذاری عطا می شود به فامیل هایی که درآمد هر یکی عواضا آنها کمتر از یا مثاوی با 350 لوه می باشد.

   برای اطفال که در بلغاریا دایماً زندگی می کنند و برای نگهداری کامل دولت در موسسه تخصصی برای اطفال اقامت ندارند این کمک بطور ماهانه پرداخت می شود تا زمانی که اطفال دوره آموزشی متوسطه تمام بکنند و یا تا سن 20 سالگی برسند.

   کمک های فامیلی از طرف اداره های “کمک سوسیال” عطا می شوند مطابق وارد کردن تقاضا با پیوند های مورد نیاز در اداره های “کمک سوسیال” محلی مطابق آدرس فعلی درخواستکننده را.

   مهم! دسترسی به کمک های فامیلی برای افرادی که حمایت بین المللی دارند در حال حاظر سخت است بخاطر این که در قانون کمک سوسیال اطفال اشخاصی که حق این کمک را دارند عنوان نشدند. به این علت ممکن است به درخواست کمک آنها جواب رد داده شود. برای حل این مسئله خوبتر است که کسی که برای عطای کمک فامیلی درخواست می کند از مددکار سوسیال همراهی شود و در صورت دادن جواب رد مددکار تماس با کمیته هلسنکی در بلغاریا بگیرد.

 2. دسترسی به کمک سوسیال و امضاء توفق نامه انتیگریشن با شاروالی
  مطابق آیین نامه شرایط و نظم اعتصاب، اعدام و قطع توافقنامه ادغام خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی (مقررات توافقنامه های انتیگریشن) از 16 ماه جنوری سال 2017 اگر توافقنامه انتیگریشن بین کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است و شاروال شاروالی که فرد خارجی تمایل است در آن زندگی کند اعتصاب می شود به او کمک داده می شود از طریق:

  • تهیه پروگرام انتیگریشن شخیصی برای هر طفل که عضو فامیل است با همکاری اداره “کمک انتیگریشن ” و نماینده قانوتی کودک؛
  • راهنما به اداره “کمک انتیگریشن” در صورتی که لازم باشد.

  وزارت کار و سیاست سوسیال از طریق آجنس کمک سوسیال مثل در شرایط همه تبعه بلغاریا دسترسی ارائه می دهد به:

  • خدامات سوسیال؛
  • کمک های سوسیال؛
  • پروگرام ها و اقدامات برای حفاظت از اطفال.

  طبق آیین نامه دسترسی به کمک سوسیال شامل می باشد از اطاع:

  • کمک های ماهانه مطابق قانون کمک سوسیال؛
  • کمک هدفمند یکبار برای صادور کارت شناسی یا هویت؛
  • کمک هدفمند برای گرمایش؛
  • خدامات سوسیال؛
  • کمک های یکباره برای نیازهای سلامتی، آموزشی، خانه گی و غیره نیازها که وابسته به زندگی باشند وتصارفاً اتفاق آفتاده باسند؛
  • پردختن کمک طبیبی در شفا خانه برای تشخیص و درمان در موسسات طبیبی برای اشخاصی که درآمد و/ یا ملک شخصی ندارند؛
  • امکان استفاده از خدمت سوسیال “مرکز اقامت موقت” برای مدت 3 ماه در یک سال؛
  • امکان شرکت کردن در پروگرام ها و اقدامات برای حفاظت از اطفال.