حقوق و مکلفیت خارجی هایی که حمایت بین المللی به دست آورده اند

Фотография: Ивелина Берова

هرخارجی می تواند از جمهوری بلغاریا مطابق قانون پناه و پناهندگان تقاضای اعطا کردن حمایت بکند. اشخاص خارجی که از بلغاریا درخواست اعطا حمایت کرده اند و آنانی که از این حمایت بهره مند هستند حقوق و مکلفیت مطابق این قانون دارند و مسئولیت مدنی ، اداری و کیفری دارند در شرایط و به نظمی که معتبر برای همه تبعه بلغاریا می باشند.

 1. اشخاص خارجی که استاتوت پناهندگی دارند حقوق و مکلفیت تبعه بلغاریا را به دست می آورد بجز:

  • حق اشتراک در انتخابات برای مقامات دولتی و محلی، در رفراندوم ملی و محلی، و همچنین در تاسیس احزاب سیاسی و عضویت در آنها؛
  • مشغول شدن در ماموریت هایی که مطابق قانون برای آنها شهروندی بلغاری مورد نیاز می باشد؛
  • نظامی باشند؛
  • محدودیت دیگر که در قانون به صراحت پیشبینی شده هستند.

  اشخاص خارجی که استاتوت پناهندگی به دست آورده اند می توانند شهروندی بلغاری کسب کنند در شرایط و به نظمی که در قانون شهروندی بلغاری تعیین شده است. کسانی که استاتوت پناهندگی دارند حق تقاضا کردن یکجا شدن با فامیل خویش را در بلغاریا دارند. اجازه آن را از طرف رییس آجنس دولتی مهاجرین داده می شود.

 2. کسانی که استاتوت بشردوستانه دارند، حقوق و مکلفیت خارجی ها که اجازه اقامت دایمی دارند کسب می کنند. آنها می توانند شهروندی بلغاری کسب کنند در شرایط و به نظمی که در قانون شهروندی بلغاری تعیین شده است. کسانی که استاتوت بشردوستانه دارند حق یکجا شدن با فامیل فامیل خویش را در بلغاریا دارند. اجازه آن را از طرف رییس آجنس دولتی مهاجرین داده می شود.
 3. اشخاص خارجی که پناه دارند حقوق و مکلفیت خارجی ها که استاتوت پناهندگی دارند حاصل می نمایند. آنها حق یکجا شدن با فامیل خویش را در بلغاریا دارند. اجازه آن را از طرف رییس آجنس دولتی مهاجرین داده می شود.
 4. خارجی هایی که حمایت موقت کسب کرده اند حقوق و مکلفیت ذیل را حاصل می نمایند:

  • در بلغاریا بمانند؛
  • به کار و تعلیم مسلکی؛
  • به اقامت مناسب یا کمک خرج اقامت در صورتی که لازم باشد؛
  • کمک های سوسیال؛
  • کمک داکتری در حالت عاجل؛
  • به کشور مبدا خوب آزاد برگردند؛
  • شرایط مربوط با حمایتی که به آنها اعطا شده است به زبانی که می فهمند به آنها توضیح شوند؛
  • اگر از گروپی آسیب پذیر می باشند خدامات صحی یا دیگر خدامات لازم را بگیرند در شرایط و به نظمی که برای شهروندان بلغاری تعیین شده است؛
  • اگر درخواست حمایت بین المللی بدهند نمی توانند از حقوق خارجی ها که در حال پروسیجر بررسی برای اعطا حمایت بین المللی هستند استفاده کنند؛
  • با فامیل خویش یکحا شود: با همسر، با اطفالی که به سن بالغ نرسیده هستند و ازدواج نکرده باشند. فامیل کسانی که از حمایت موقت بهره مند هستند از تمام حقوق آنها را استفاده می توانند بکنند.

  در صورت یکجا شدن با فامیل در کشور دیگر که عضو اتحاد اروپا باشد اشخاص خارجی که از حمایت موقت در بلغاریا بهره مند هستند دیگر نمی توانند از حقوق مربوطه استفاده کنند.

  در صورت منتقل به کشور دیگر که عضو اتحاد اروپا می باشد اشخاصی خارجی دیگر حق ندانرد: که در خاک بلغاریا بمانند؛ به کار و آموزش مسلکی؛ به اقامت مناسب یا کمک خرج اقامت در صورتی که لازم باشد و کمک های سوسیال.