بازگشتن خارجی ها مطابق مقررات “دابلین II”

Фотография: Ивелина Берова
 1. بازگشتن اشخاصی که حمایت بین المللی به دست آورده اند
  کسانی که حمایت بین المللی به دست آورده اند در بلغاریا ولی تسمیم گرفتند که به کشور دیگری بروند و مقیم آنجا شوند ممکن است به بلغاریا بازگردانده شوند مطابق موافقت نامه های مربوط به قبول مجدد که بلغاریا با تمام کشورهای عضو اتحاد اروپا امضا کرده است، و با کشورهای ایسلند، نروژ و سوئیس، آلبانی، ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مقدونیه، صربستان، کوزوو، مونته نگرو، مولداوی، اوکراین و روسیه. از سال 2016، بلغاریا موافقت نامه دو جانبه با ترکیه برای قبول مجدد امضا کرده است.

  بازگرداندن کسانی که در بلغاریا حمایت بین المللی به دست آورده اند از طریق پولیس سرحدی تطبیق می شود نه از طریق آجنس دولتی مهاجرین، چونکه آنها دیگر مسئولیت آجنس را نیستند. به همین دلیل خارجی های بازگردانده در مراکز و کمپ های آجنس مهاجرین اقامت نمی گیرند.

  افراد بازگردانده که حمایت به دیت آورده اند باید خانه و کار برای خویش پیدا بکنند. در صورت کمبود پیسه یا وقتی که آنها نمیتوانند فوراً کار پیدا بکنند خطر از بی خانمان شدن آنها موجود است. به طور معمول آنها برای کمک بشردوستانه و مالی به سازمان های غیر دولتی خطاب می کنند، که برخی از آنها در مرکز اقامت موقت اقامت می گیرند برای مدت 3 ماه که امکان طولانیترکردن آن را با 3 ماه دیگر موجود است.

 2. بازگشتن که درخواست اعطا حمایت کرده می باشند
  اشخاصی بازگردانده از کشور عضو اتحاد اروپا که درخواست اعطا حمایت کردند مامولاً مانع برای از نو شروع شدن پروسیجر تقاضا ی آنها را ندارد. قبل از اینکه اشخاص دو باره بایند مطابق “دابلین” آجنس دولتی مهاجرین به پولیس سرحدی مسبوقیت برای پس آمدن آنها را می دهد و هم مشخصات بخاطر اقامت کردن آن ها در مرکزی قبول و راجستر یا در جایگاه خاصی اقامت موقت افراد خارجی مقام مدیریت “مهاجرات”.

  این تصمیم مطابق درجه و فاز بازرسی تقتضای حمایت را گرفته می شود.

  اگر کسی که بازگردانده شده است پروسیجر بررسی تقاضای حمایت تا آخر رسیده نشده دارد او پس می آید در یکی از مراکز و کمگ های آجنس دولتی مهاجرین بخاطر این که آجنس معمولاً پروسیجر را قطع می کند وقتی که تقاضا کننده پیش از به اتمام رسیدن روش بلغاریا را ترک کرده است.

  اگر تقاضای فرد بازگردانده شده جواب رد دارد در صورت غایب بودن درخواستکننده را و این جواب به او داده نشده است قبل از ترک بلغاریا کسی که بازگردانده شده است اقامت در مرکز قبول و راجستر می گیرد.

  اگر تقاضای اعطا حمایت جواب رد داشته پیش از این که او بیرون از بغاریا برود و این جواب در حال غایب بودن او را داده شده است کسی که بازگردانده شده است اقامت در مراکز خاصی اقامت موقت اشخاص خارجی مقام مدیریت “مهاجرات” در کمپ بند بوسمانتسی یا لیوبیمتس می گیرد.