ورود به بازار کار

Photo: Ivelina Berova

مطابق چوکات قانوتی اتحادیه اروپا اعضاء اتحادیه اروپا مجبور هستند که امکان داخل به بازار کار به پناهجویان بدهند حد عقل 9 ماه بعد از تاریخ دادن تقاضای حمایت ویا پناهندگی. در حال حاضر این میعاد در کشور بلغاریا 3 ماه می باشد.

رهنمود 2011/95/ EUپارلمان و شورای اروپا بیانیه می دهد که افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند ورودی نامحدود به بازار کار دارند و همچنین حق به گرفتن کمک حرفه ای مثل یاد گرفتن مسلک دارند.

در صورتی که کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است توافقنامه اینتگریشن امضاء کرده است مطابق امر شرایط و نظم اعتصاب، اعدام و قطع توافقنامه اینتگریشن خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی (مقررات توافقنامه های اینتگریشن) از 16 ماه ژوئيه سال 2017 :

ماده 7. دسترسی به اشتغال یعنی: کسب معلومات و توضیح به بخاطر جاهای کار که آزاد هستند؛ کمک برای پیدا کردن جای کار پیش کارفرما یا خود اشتغالی؛ شرکت در سیاست های مسلکی همچنین برای افرادی که سنّ آنها را بالاتر از 16 سالگی است، به شرایط و نظمی که پیشبینی شده در قوانین کار با در نظر گرفتن نیاز به حفاظت استثناء آنها.

ماده 14. شارول شارولی که پناهجویان یا مهاجرین را می پذیرد یا دفاتر ارائه دهنده تعین شده به پناهجویان مساعدت می کند برای دسترسی به خدامات اداری، و همچنین برای راجستر در دفتر استخدام کار.

ماده 17. با اعتصاب توافقنامه اینتگریشن کسی که حمایت بین المللی به دست آورده مکلفیت می شود که: کار مناسب پیشنهاد شده را و/یا راجستر در پگروگرام های مسلکی و آموزشی برای بزرگسالان قبول کند و همچنین در پگروگرام و پروجکت اینتگریشن شرکت نمایند.

امکانات یاد گرفتن مسلکی:

امکانات یاد گرفتن مسلکی: کسی که حمایت در بلغاریا به دست آورده است باید در دفتر استخدام کار راجستر کند تا بتواند در پگروگرام ای یاد گرفتن مسلکی شامل نماید و به غیر از این او باید حد اکثر صنف چهارم مکتب تمام کرده باشند (برای مسلک درجهI). بدون اسناد و مدارک که دوره آموزشی تمام شده را گواهی کند کسانی که حمایت به دست آورده اند امکان شرکت در پگروگرام ای آموزش حرفه ای که از طرف دفتر استخدام کار برگزار می شودند ندارند.

مطابق ماده 8، بند 4 از قانون تحصیلات و یاد گرفتن مسلکی: سطح آموزشی ورودی اقل برای کسب مراحل صلاحیت حرفه ای این است:

 • درجه I:
  • صنف ششم تمام شده برای شاگردان؛
  • تمام کردن درجه اول (سه سال اول) دوره ابتدایی یا دوره سواد مطابق قانون تشويق كردن مشغولیت افراد با سن بالاتر از 16 سالگی؛
 • درجه II   و III: تمام کردن صنف 7 یا دوره ابتدایی؛
 • درجه IV: تمام کردن دوره متوسطه.

رسمیت شناختن دیپلوم های خارجی

برای به رسمیت شناختن دیپلوم های خارجی آموزش عالی: شغل های تنظیم نشده – کسانی که حمایت به دست آورده است باید به مرکز ملی کعلومات و اسناد مراجعه بکند.

بخاطر به رسمیت شناختن دیپلوم های خارجی آموزش عالی: شغل های تنظیم شده – مؤسسه جوابگو از شغل کسب شده تعیین می شود. مثلأ اگر شغل فدر استاتوت کسب کرده طب باشد باید به وزارت صحیه مراجعه کند.

برای به رسمیت شناختن دیپلوم های خارجی آموزش دوره متوسطه شخصی که حمایت کسب کرده باید به دفتر منطقه ای تعلیم و تربیه مراجعه کند. این به اتفاق می افتد وقتی که کسی که حمایت کسب کرده تمایل می باشد که لیسانس بلغاری کسب کند.

حساب بانکی

وقتی که کسی که حمایت کسب کرده استخدام کار شود او باید حساب بانکی باز کند. در بعضی بانک ها بجز سند شناسایی بلغاری گذرنامه معتبر صادر شده از کشور مبدأ (Unicredit Bulbank) لازم دارند. بانک های دیگر سند شناسایی بلغاری و گوهی نامه سفر می خواهند (DSK Bank)، و بانک های سوم فقت به سند شناسایی بلغاری برای باز کردن حساب نیاز دارند (Piraeus Bank).

حق کار کردن با ارطبات با استاتوت کسب شده:

فرد حمایتجو/پناهجو:

 • حق کار کردن: دارد ولی پس از سه ماه بعد از دادن تقاضای حمایت.
 • اسناد مورد نیاز: کارت راجستر که از آجانس مهاجرین بلغاریا و گواهی نامه که حق کارکردن او را ثابت کند؛ گواهی نامه محکومیت : امکان صدورش را موجود نیست، کشو برای آنها تعهد می کند.
 • قرارداد کار و بیمه: قرارداد کار بسته می شود که مثل قراردادهای کار هر بلغاری است. تنها فرق این است که خود کشور بیمه های پزشکی پنهاجویان را پرداخت می کند. قرارداد کار باید همزمان با کارت راجستر تجدید شود – یعنی هر سه ماه.

کسانی که استاتوت پناهندگی دارند:

 • حق کار کردن: حق کار کردن دارند.
 • اسناد لازم: کارت شناسایی؛ گواهی نامه محکومیت که از وزارت دادگستری صادر می شود.
 • قرارداد کار: همین قوانین فعال هستند مثل برای هر شهروند بلغارستان.

اشخاصی که استاتوت پناهندگی دارند:

 • حق کار کردن: دارند.
 • اسناد مورد نیاز: کارت شناسایی؛ گواهی نامه محکومیت که از وزارت عدلیه صادر می شود.
 • قرارداد کار: همین قوانین فعال هستند مثل برای هرشخص بلغاری.