Accomodation PRS مسکن

Photo: Caritas Internationalis

І. راجستر کردن در دفتر راجستر ملی

دفتر راجستر ملی یک سیستم کمپوتری می باشد که از طریق آن شهرولی ها وقتی که لازم باشد تصدیق نامه های مختلف صادر می کنند. در دفتر راجستر ملی اجباری می باشد که راجستر کنند: همه تبعه بلغاریا؛ همه اشخاصی که اجازه اقامت موقت یا  دایمی و همچنین اشخاصی که حمایت بین المللی بع دست آورده اند. دفتر الکترونیک می باشد و در آن مشخصات مثل اسم و اسم پدر، تاریخ و جای تولد، جنسیت، ملیت و نمبر ملی (اِگِنِ) راجستر می شود.

یکی از التزام دفتر راجستر مربوط با اسم می باشد که برای اشخاصی که حمایت بین المللی به دست آورده اند هم اعمال می باشد. اسم اطفال که تبعه بلغاریا نیست ولی در کشور بلغاریا تولد شده است، در دفتر راجستر ملی بطوری که پدر و مادر آنها را مایل هستند نوشته می شوند. اسم شخصی که تبعه بلغاریا نیست و بیرون از کشور تولد شده است طوری که در اسناد شناسایی ملی آنها را یا در اسناد اجازه اقامت در بلغاریا نوشته می شوند.

هر کسی که باید راجستر شود در این دفتر مجبور می باشد که آدرس دائمی و فعلی خویش را کتبی علان کند. نوشتن آدرس دائمی و فعلی در این دفتر راجستر آدرس نامیده می شود.

ІІ. راجستر آدرس

راجستر آدرس از شهرول شهرولی یا منطقه یا از ارائه دهندگان تعین شده تطبیق می شود.  این اتفاق می آفتاد بعد از دادن درخواست از طرف کسی که مایل می باشد راجستر شود و در صورت موجود یکی از اسناد ذیل:

  • سند ملک
  • اسناد برای استفاده از این ملک برای نیاز ها مسکونی (شامل قرارداد اعطا خدمت سوسیال مجتمع مسکونی و قرارداد اقامت در سازمان های متخصص)؛
  • اسناد دیگر که مالکیت یا اجازه استفاده از ملک ثابت می کنند.

اگر کسی که مایل است راجستر شود مالک این ملک نیست او باید اجازه کتبی مالک را داشته باشد. این اجازه یا از طریق خانه پری فرم اعلامیه در اداره راجستری از خویش مالک یا از مصدق  امضاء مالک را در دفتر محضر. این نوع سند لازم نیست اگر کسی که مایل است راجستر شود یا زن یا شوهرش قوم و خویش خط مستقیم با مالک ملک می باشد یا با کسی که از آن استفاده می کند. روابط خویشاوندی با بررسی اداری در دفتر راجستر ملی تصدیق می شود.

برای راجستر آدرس اشخاصی که در مسکن دولتی یا شهرولی اقامت دارند باید فرمان اقامت یا قرارداد اجاره خانه داشته باشند.

جواب منفی تطبیق راجستر آدرس یا تعویض آدرس می توان استیناف شود طبق کد رویه های اداری و راجستر آدرس حذف شده مورد اعتراض قرار داده می شود در دادگاه اداری، که استیناف کردن تصمیم تطبیق آن را متوقف نمی کند.

ІІІ. آدرس  دایمی

این آدرس در شهر یا قریه است که افراد انتخاب می کنند در دفتر راجستر ملی نوشته شود. این آدرس باید در بلغاریا باشد و تنها یکی باشد.

آدرس دایمی تبعه آدرس مکاتبات با اداره های قوه دولتی یا دولت محلی می باشد که آنها از این آدرس استعمال می  کنند برای عمال حقوق یا استفاده از خدمات قانونی.

آدرس دایمی درخواست می شود با  دادن فرم اعلامیه به شهرول یا شهرولی. این باید شخصاً تطبیق شود و در صورت اثتسناء از طرف مختار با وکالتنمامه مصدق شده. برای اشخاصی که سن قانونی نرسیده این تقاضا از طرف بدر و مادر یا نمایندگان قانونی داده می شود.

تقاضا تعویض این آدرس در شهرولی داده می شود که اشخاص انتخاب کردند در دفتر راجستر ملی راجستر شود. آدرس دایمی می تواند برابر با آدرس فعلی باشد.

ІV. آدرس فعلی

این آدرس خانه ای است که اکنون در آنجا بودوباش دارد. مجاز است فقط یک آدرس فعلی راجستر شود. در صورت تعویض آدرس فعلی را افراد باید در اداره راجستر تعویض را ابلاغ کنند. غیر مجاز است آدرس فعلی یا دائمی برای مدتی بیش از 4 ماه در هتل، متل یا خانه تعطیلات و یا در جای دیگر اقامت باشد.

در صورت راجستر اولیه آدرس دائمی یا فعلی یا تغییر چنین راجستری، محدودیت در تعداد اشخاصی راجستر شده در یک خانه موجود است. این تعداد نمی تواند مثاوی باشد با بیش از دو برابر تعداد اشخاصی باشد که معمولا در یک خانه بودوباش دارند. وقتیکه تعداد کل اشخاص را تعیین مینامیند، صاحبان، کاربران، مستاجران یا سایر ساکنان که در آن خانه راجستر شده هستند در نظر گرفته می شوند.

اگر در خانه صرف قوم و خویشان نزدیک بودوباش دارند (مثلا قوم و خویشان خط مستقیم)، ممکن است که تعداد اشخاصی که می توانند یکجا زندگی می نمایند سه برابر زیادتر باشد. اگر این عدد بیش از حد باشد، ممکن است مطابق قانون راجستر ملی برای هر مورد متفاوت جریمه داشته باشد.

V. مسکن شهرولی

در صورت اقامت در خانه شهرولی، هر شهرولی شرایط و ضوابط را برای مدیریت مسکن را تعیین می کند. اگر چه هر شهرولی دارای آیین نامه خاص می باشد، یکی از شرایط اساسی که باید برای دریافت خانه شهرولی موجود باشد این است که حداقل یک عضو فامیلی که کاندیده می باشد تبعه بلغاریا باشد. به همین علت، اشخاصی که استاتوت بشردوستانه یا پناهندگی به دست آورده اند حق اقامت در مسکن شهرولی ندارند.