دسترسی به کمک صحی برای اشخاصی که دنبال حمایت بین المللی هستند و آنانی که حمایت به دست آورده اند

І. حمایتجویان

کسانی که تقاضای اعطا حمایت داده هستند ولی هنوز جوب آن را له دست نیاورده اند حق بیمه صحی، دسترسی به کمک داکتری و استفاده رایگان از خدامات داکتری دارند مثل تبعه بلغاری (مطابق قانون پناه و پناهندگان و قانون بیمه صحی).

مراقبت صحی اولیه مسئولیت آجنس دولتی مهاجرین می باشد و با حمایت و پشتیبانی سازمان های غیر دولتی بین المللی و محلی تطبیق می شود.

ІІ. اشخاصی که حمایت بین المللی به دست آورده اند (استاتوت پناهندگی، استاتوت بشردوستانه، حمایت موقت)

برای داشتن حق خدامات صحی اشخاصی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند باید کارت هویت بلغاری داشته باشند.

بعد از صدور کارت هویت کسانی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند باید خطاب به آجاس دولتی مهاجرین بکنند ( و مخصوصاً به مرکز یا کمپ پذیزش و راجستر “اُوچا کوپِل”). آنجا از کارت هویت کپی می گیرند که آن لازم می باشد برای صدور نامه (تصدیق امه اداری) از طرف آجاس دولتی مهاجرین به آجنس ملی درآمد ها که با آن بیمه های صحی از نمبر شخصی شخص خارجی به نمبر ملی او را منتقل می شوند.

بعد از آن کسی که حمایت بین المللی به دست آورده است باید در اداره منطقه ای آجاس ملی درآمد ها مطابق راجستر آدرس خویش را فرم اعلامیه نمبر 7 را خانه پری و وارد کند.

مهم! مگر این روش درست تطبیق نشود سیستم الکترونیک آجنس درآمدها می تواند راپور بدهد که فرد خارجی وظایف پرداخت بیمه صحی برای سال های قبل دارد.

ІІІ. بیمه های صحی

بعد از تطبیق پروسیجر بیان شده را اشخاصی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند باید بیمه های صحی خویش را پرداخت کنند که حق استفاده از خدامات داکتری را داشته باشند.

مگر کسانی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند کار می کنند و قرارداد کار یا قرارداد تبعه ای دارند 60 فی صد از مبلغ بیمه های صحی آنها را از طرف صاحب کار پرداخته می شود و 40 فی صد دیگر آن مبلغ را از حقوق خویش کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است گرفته می شود.

مگر کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است بیکار یا خویششغلی می باشد (یعنی با شغلیا مسلک آزاد مثل داکتر، صنعت گر، تاجر، دهقان و غیره) او خویشش باید بیمه های صحی خویش را پرداخت کند که از ماه آگوست سال 2017 میلادی مبلغ ماهانه آن را 18.40 لوه می باشد. این پیسه وارد می شود در شاخه های بانکی که در تعمیر اداره منطقه ای آجاس ملی درآمدها می باشند بعد از خانه پری کردن فرم در دو نسخه که از خویش شاخه بانک داده می شود.

مهم!  فرمی که از بانک داده می شود باید با دقت خانه پری شود که پیسه ای که وارد شد به حساب بانکی درست پرداخته شود.

مگر بیمه های صحی بیش از 3 ماه در کال پرداخت نشده باشند در سیستم آجنس ملی درآمد ها اشخاص با “حقوق دسترسی به کمک داکتری قطع شده” می باشد. پس گرفتن این حقوق از طریق وارد کردن مبلغ های بیمه های تداوی که پرداخت نشده هستند تطبیق می شود.

مگر کسی با “حقوق دسترسی به کمک داکتری قطع شده” می باشد او باید مبلغ خدامات صحی که مایل است از آنها استفاده کند خویشش پرداخت کند. در صورتی که او می خواهد حقوق را پس بگیرد و فوراً از خدمتی صحی استفاده کند بجز وارد کرند مبلغ ها را او باید نسخه “مبلغ های بده” دریافت کند و بدهد به داکتری که از او معاینه میکند بخاطر این که خویش داکتر نمی تواند فوراً در سیستم آجنس ملی درآمد ها بیبیند که شخص خارجی حقوق دسترسی به کمک داکتری خویش را پس گرفته است. در سایت آجنس ملی درآمد ها امکان برسی از بیمه های صحی پرداخت نشده با وارد کردن نمبر ملی وجود دارد.

مهم! پرداختن بیمه های صحی اصولاً اشخاص را از وظیفه پدرختن برای استفاده از خدامات صحی آزاد می کند. ولی دستمزدهای حد اقل موجود هستند که همه مجبور هستند بدهند. این دستمزد ها شامل می باشند از دستمزد روزانه برای تدا  در شفاخانه (که تا سال 2017 میلادی 5.80 لواه است) و دستمزد برای معاینه از داکتر یا دندان داکتر شخصی ( که تا سال 2017 میلادی 2.90 لوه می باشد) و غیره خدامات صحی که از طرف صندوق بیمه صحی ملی پرداخت نمی شوند. معاینه داکتر شخصی از اطفال رایگان می باشد و دستمزد برای بازنشستگان 1 لوه می باشد.

اشخاصی که بیمه های صحی آنها را قطع نشده هستند می توانند از مراقبت های اورژانس داکتری و دندان داکتری در کشورهای عضو اتحاد اروپا استفاده کند در صورتی که کارت بیمه صحی اروپایی دارد. صدور این کارت رایگان است.

ІV. انتخاب داکتر شخصی

هر کسی که بیمه صحی دارد باید داکتر شخصی انتخاب کند. این می تواند در زمان پروسیجر بررسی از درخواست حمایت بین المللی یا هر چه زودتر بعد از گرفتن جواب آن را بشود. داکتر شخصی معاینات پیشگیرانه، نسخه هدایت برای  معاینات از داکتران متخصص، تصدیق نامه داکتری برای شروع کار و سایر موارد را تطبیق می دهد. مگر اشخاصی در حال حاضر دارای داکتر شخصی می باشند ولی می خواهد عوض او را بکنند، باید تنها در مدت 01 الی 30 جون یا 01 الی 31 دسامبر به داکتر نو بروند.

V. دسترسی به خدامات صحی و اعتصاب توفقنامه اینتگریشن با شهرولی

طبق آیین نامه شرایط و نظم اعتصاب، اعدام و قطع توافقنامه اینتگریشن خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی (آیین نامه توفقنامه ها و اینتگریشن) از تاریخ 19 جولای سال 2017 میلادی با امضاء کردن همچین توفقنامه ای بین کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است و شهرول شهرولی که فرد خارجی مایل می باشد در آن بودوباش کند به او پشتیبانی اطاع می شود از طریق:

  • دادن مسبوقیت برای امکانات انتخاب داکتر شخصی در خاک و سرحد شهرولی؛
  • در مورد توفق نامه های اینتگریشن که اعتصاب شده هستند به اداره منطقه ای سازمان بازرسی صحی و صندوق بیمه صحی مسبوقیت بدهد.

وزارت صحی جمهوری بلغاریا از طریق اداره های منطقه ای سازمان بازرسی صحی به کسی که توفق نامه های اینتگریشن اعتصاب کرده است می دهد:

  • معلومات بخاطر نظم اجرای ایمانسازی ها و ایمانسازی های مجدد اجباری را (یا پلان اجرای آنها را مطابق سن مردم) – این معتبر است تا زمانی که اشخاصی داکتر شخصی انتخاب بکنند؛
  • معلومات دادن برای معاینات و آزمایش های وقایه ای و اجرای بر پلان اجرای آنها را؛
  • معلومات دادن برای حق دسترسی به خدامات صحی مطابق پروگرامهای صحی ملی و منطقه ای؛
  • معلومات دادن برای شرایط صحی برای قبول شدن در  کودکستان یا مکتب؛
  • اقدامات ضد اپیدمی در صورتی که لازم می باشد