حمایت که به پناهجویان و یا مهاجرین در بلغاریا داده می شود

Photo: Ivelina Berova

هر نفر خارجی حق و حقوق دارد از بلغاریا تقاضای اعطا کردن حمایت بکند مطابق قانون پناه و پناهندگان. در قوانین داخلی کشور چهار نوع اساسی حمایت موجود است: استاتوت پناهندگی، استاتوت بشردوستانه، حمایت موقت و پناه.
І. استاتوت پناهندگی از طرف رییس آجانس دولتی مهاجرین بلغاریا داده می شود مطابق استانداردهای بین المللی. این استاتوت به خارجی داده می شود که مستدلأ در معرض خطر تعقیب قرار دارد به دلیل ملت، دین و مذهب، ملیت، متعلقیت به گروپ اجتماعی خاص یا داشتن نظر و/یا نظریات سیاسی، خارج از کشوری که شهروند آن را می باشد است یا در صورتی که هیچ تابعیتی ندارد بیرون از کشور اقامت دایمی می باشد و به این دلایل نمی تواند یا نمی خواهد از حمایت این کشور استفاده بکند یا به آنجا دو باره باز گردد.
لازم نیست ثابت شود که پناهجو مطابق با یکی ازاین شرایط می باشد برای اعطای استاتوت پناهندگی، کافی است که ثابت شود که او از طرف سازمانی که او را تحت تعقیب می گذارد متعلق این گروپ ها را محسوب شده باشد.
تعقیب از طرف نهاد های ذیل می تواند باشد:

 • دولت؛
 • احزاب سیاسی یا سازمان هایی که تمام کشو را یا بخشی از آن کنترل می کنند؛
 • نهادهای غیردولتی از جمله سازمانهای بین المللی وقتی که ثابت است که نمی توانند یا نمی خواهند حمایت از تعقیت اعطا کنند.

تعقیب می تواند باشد: تخلف کردن حقوق اصلی بشر، که نوع سنگینی داشته باشد یا متکرر باشد.

عقاید تعقیت می توانند باشند:

 • خشونت جسمی یا روانی از جمله خشونت جنسی؛
 • اقدامات حقوقی، اداری، پولیسی یا قضائیه که خود به خود تبعیضی هستند یا طرز انجام آنها را تبعیض باشد؛
 • تعقیب کیفری یا تنبیه که بی تناسب یا تبعیض آمیز می باشند؛
 • امتناع دفاع قضاییه که نتیجه آن را تنبیه بی تناسب یا تبعیض آمیز است؛
 • تعقیب کیفری یا تنبیه به علت اعراض از انجام خدمت عسکری در طی جنگ در صورتی که انجام خدمت را ارتکاب جرم نظامی می باشد یا جرم زد صلح و بشره یا ترغیب به عوامل ضد مقصود و اصول سازمان ملل متحده می کند؛
 • فعالیت علیه مردم به علت جنسیت یا ضد اطفال.

تعقیب می توان مربوط به فعالیت های که بعد از ترک و فرار کشور مبدأ از طرف پناهجو باشد و در نتیجه فعالیت هایش که ابراز یا ادامه عقاید او را می باشند، با استثناء در صورتی که این فعالیت ها را تنها به قصد کسب حمایت بین المللی انجام شده باشند.
حمایت در صورت تعقیب از طرف ارگان های ذیل داده می شود:

 • دولت؛
 • احزاب سیاسی یا سازمان ها از جمله سازمانهای بین المللی که تمام کشو را یا بخشی از آن کنترل می کنند به شرطی که آنها می خواهند یا امکان دارند حمایت موثر را به شخص خارجی بدهند که در دسترس او باشد و موقتی نباشد.

احتمال می رود که به تقاضای پناهندگی جواب رد یا منفی داده شود در صورتی که در بخشی از کشور مبدأ  علت خطر پایه ای از تعقیب این شخص وجود ندارد و او می تواند به این بخش کشور کاملأ قانونی سفر کند و در آنجا زندگی کند.
اعضاء فامیل اشخاص خارجی که استاتوت پناهندگی به دست آورده اند هم پناهنده می باشند اگر این با موقعبت شخصی آنها را سازگار می باشد و در این صورت:

 • نبودن دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها فعالیت ها ایجاد داده اند که مطابق قوانین کشور بلغاریا و قراردادهای بین المللی که بلغاریا طرف آنها می باشد، که جرایم نظامی یا جرایم زد صلح و بشره در این قوانین عنوان شده باشند؛
 • نبودن دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها فعالیت ها ایجاد می دهند یا ترغیب به عوامل ضد مقصود و اصول سازمان ملل متحده می کنند؛
 • نبودن دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها جرم سنگین غیرسیایی بیرون از مرزهای جمهوری بلغاریا ارتکاب کرده اند؛
 • نبودن مسبوقیت که به جرم سنگینی محکوم شده باشند و تهدیدی برای جامعه می باشند؛
 • نبودن دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها تهدیدی برای امنیت ملی می باشند؛
 • که مقامات صالح کشور اقامت دایمی آنها را حقوق  و مکلفیت جاری از  داشتن تابعیت این کشور را اعتراف کرده اند.

ІІ. استاتوت بشردوستانه طبق استانداردهای بین المللی از طرف رییس آجانس دولتی مهاجرین جمهوری بلغاریا داده می شود. این استاتوت به افراد خارجی اعطا می شود که مجبور شده اند کشور مبدأ یا جای بودوباش خود را ترک کنند یا بیرون از آن کشو بمانند به دلیل وجود خطر مرگ، امنیت یا آزادی، به علت خشونت ناشی از درگیری های مسلحانه و به حیث وقتی که در معرض شکنجه و یا انواع دیگر رفتار یا تنبیه غیر انسانی و تحقیر ‌آمیز و بداین جهت نمی توانند یا تمایل نیستند در کشور مبدأ یا اقامت خود را پس بیایند.
نهاد هایی که می توانند آسیب جدی را ارتکاب کنند:

 • دولت؛
 • احزاب سیاسی یا سازمان هایی که تمام کشو را یا بخشی از آن کنترل می کنند؛
 • نهادهای غیردولتی از جمله سازمانهای بین المللی وقتی که ثابت است که نمی توانند یا نمی خواهند حمایت اعطا کنند.

خطر واقعای آسیت سنگین می تواند مربوط به روادیدی که بعد از ترک کشور مبدأ از طرف پناهجو باشد و در نتیجه فعالیت هایش بعد از ترک کشور باشد مخصوصأ اگر این فعالیت ابراز یا ادامه عقایدی که او در کشور مبدأ خود را ابراز و اعلام کرده  می باشند، با استثناء در صورتی که این فعالیت ها تنها به قصد کسب حمایت بین المللی انجام شده باشند.
حمایت در صورت آسیب سنگین از طرف نهاد های ذیل داده می شود:

 • دولت؛
 • احزاب سیاسی یا سازمان ها از جمله سازمانهای بین المللی که تمام کشو را یا بخشی از آن کنترل می کنند به شرطی که آنها تمایل می باشند یا امکان دارند حمایت موثر را به فرد خارجی بدهند که در دسترس او باشد و موقتی نباشد.

امکان است که به تقاضای استاتوت بشردوستانه جواب رد ویا منفی داده شود در صورتی که در بخشی از کشور مبدأ  علت خطر پایه ای از تعقیب این نفر وجود ندارد و او می تواند به این بخش کشور کاملأ قانونی سفر کند و در آنجا زندگی کند.
اعضاء فامیل افراد خارجی که استاتوت بشردوستانه را به دست آوردند هم از این استاتوت بهرمن می باشند اگر این با موقعبت شخصی آنها را سازگار می باشد و در صورت:

 • نبودن دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها معاملاتی ایجاد داده هستند که طبق قوانین کشور بلغاریا و قراردادهای بین المللی که بلغاریا طرف آنها می باشد، که جرایم نظامی یا جرایم زد صلح و بشره در این قوانین عنوان شده باشند؛
 • نبودن دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها معاملاتی ایجاد می دهند یا ترغیب به عوامل ضد مقصود و اصول سازمان ملل متحده می کنند؛
 • نبودن دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها جرم سنگین ارتکاب کرده اند؛
 • که آنها جرم بیرون از مرزهای جمهوری بلغاریا ارتکاب کرده اند که طبق قوانین بلغاری تنبیه این جرم بازداشت است، و کشور مبدأ خود را تنها به علت فرار از تعقیب کیفری ترک کرده اند، با استثناء در صورتی که این تعقیب آنها را در خطر مرگ می گذارد یا غیر انسانی و تحقیر ‌آمیز می باشد؛
 • وجود دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها تهدید برای اجتماع یا امنیت ملی می باشند.

ІІІ.حمایت موقت بعد از تصمیم و فیصله شورای اتحادیه اروپا از طرف شورای وزیران در صورت ورودی گروپ های خارجی ها که مجبور شده اند کشور مبدأ خود را ترک کنند به علت درگیری مسلحانه، جنگ داخلی، تجاوز خارجی، شکستن حقوق بشره یا خشونت در ابعاد بزرگ سراسر کشور یا در بخشی از آن، و به این جهت نمی توانند به آنخا پس بیایند.
ІV.پناه از طرف رییس جمهور بلغاریا اعطا می شود مطابقأ با توانایی آنان در قضیه های ماده 28، بند 2 قانون اساسی و یا در صورتی که برای کشور بهرمند می باشد یا به علت موجود واقعیت خاص.