Skip to content

فعالیت

برای اشخاصی که استاتوت پناهندهگی یا بشردوستانه به دست آورده اند در شهر صوفیا مرکز اینتگریشن پناهندگان و مهاجرین “سنت آننا” که قسمتی از “کاریتاس صوفیا” می باشد وجود دارد. این مرکز مشاوره سوسیال، حمایت روانی و روانشناسی، دوره های زبان بلغاری، کمک برای راجستر آدرس، راجستر  در لیست دکتر، کمک برای پیدا کردن خانه و جای بودوباش و کار، فعالیت های هنری، پروگرام معلم سرخانه و فعالیت های دیگر که پشتیبانی می کند از روند اینتگریشن در جامعه بلغاری ارائه می دهد.

برای پناهجویانی که در مراکز پذیرش آجنس دولتی پناهندگان مستقر شده اند، “کاریتاس صوفیا” “پروجکت پناهندگان” را اجرا می کند که در آن داوطلبان در فعالیت های آموزش و برورش اطفال، جوانان و افراد بالغ شرکت می کنند .این فعالیت ها شامل بازی با اطفال، دروس زبان بلغاری و انگلیسی، دوره های آشپزی، هنرهای دستی، موزیکی، تئاتر و غیره می باشند. پروجکت دیگر مرکز را با  اسم “بازی می کنیم و یاد می گیریم” است که در آن کارکنان “کاریتاس” فعالیت هایی برگزار می کنند که حالت سرگرمی دارند برای اطفال و نوجوانان مثل دروس زبان بلغاری، علم، هنر، سپورت، و همچنین دوره های آماده سازی زبان بلغاری برای اطفال در سن مدرسه ای.

برای اشخاصی که اقامت در کمپ های بند اقامت موقتی خارجی ها در بوسمانتسی دارند “کاریتاس صوفیا” دورهای آموزشی غیررسمی و هنری برگزار می کند.

برای مهاجرانی که در مناطق سرحدی توسط مؤسسات وزارت داخله بازداشت شده هستند، “کاریتاس” در بلغاریا فعالیت ها برای نظارت و بررسی از نیازهای افاد گرفتار شده را  و کمک اضطراری بشردوستانه انجام می دهد، و همچنین فعالیت های اینتگریشن برای کسانی که مایل هستند در بلغاریا  زندگی کنند و بمانند.

در سال 2016:

  • مرکز اینتگریشن در صوفیا کمک به 287 نفر پناهجو و پناهنده کرد.
  • توسط پروگرام معلم سرخانه “کاریتاس” 90 نفر که استاوت پناهندگی یا بشردوستانه به دست آورده اند و در شهر صوفیا رندگی می کنند  رفیق پیدا کردند که معاشرت با آنها برای آشنایی خوبتر با زبان،کولتور، آداب و رسوم بلغاری ها خیلی مفید بود.
  • 1200 طفل، نوجوان و افراد بالغ که افامت در مراکز پذیرشی آجنس دولتی مهاجرین در شهر صوفیا دارند در فعالیت های آموزشی و سرگرمی پروجکت “پناهندگان” مشارکت داشتند.
  • 3814 پناهنده و پناهجو که اقامت داشتند در خانه های خاص اقامت موقت پناهندگان وزارت داخله و یا در کمگ ها و مراکز پذیرش آجنس دولتی مهاجرین و یا بازداشت درحوزه سرحدی شهرک مالکو تارنوو کمک بشردوستانه از “کاریتاس” گرفتند که شامل نان و غذا، آب، شفا، لباس، بوت، مواد حفظ الصحه، پتو وملزومات دیگر بود.