Skip to content

در باره مقصد ما

در باره مقصد ما

در باره مقصد ما

جهان در یکی از سنگینترین بخران های بشردوستانه در تاریخ معاصر می باشد. وضعیت سخت سوریه و تمام منطقه موج پناه ندگان و یا مهاجرین ایجاد کرد که آنها زادگاه های خود را ترک می نمایند که نجات از جنایتهای جنگ پیدا بکنند. هزاران اطفال بدون پدر و مادر، بیوه، افراد بالغ و فامیل های جوان سفر پر مخاطره را به اروپا طی می کنند که پناه پیدا بکنند. تنها امید آنها این است که اینجا زندگی کامل برای خویش و فامیل های خویش پیدا بکنند.

«کاریتاس»  کوشش می کند که آسیب دیده گان جنگ که بدون قوم و خویشان و خانه هستند آرامش و امنیتی که مورد نیاز آنها می باشد حس کنند و بطور شایسته زندگی خویش را ادامه بدهند..

دستی دراز کشیده، حرفی نیک، حتی یک نگاه پر از همدلی و احترام کافی می باشد که لبخند صدها پناهجویان و مهاجرین در بلغاریا بر لبان آنها پس کنیم. دروس عشق به انسان که می توانیم با هم یاد بگیریم بنای خواهند گذاشت برای جهان بهتری که در آن عشق و صلح جای ظلم و خشونت را می گیرند.

دور شدن از آنهایی که دوست داری، از رفیق، از تمام آن که نزدیک و زادگانه است چه چیزی است؟ منظره خانه پدر و مادر که خراب شده است چه چیزی است؟ مهاجرین بخاطر زندگی خویش با چشمان پر درد توضیح می کنند. حس کردن آن درد معنی فهمیدن آن را می دهد که این نوع کمک کردن می باشد.

«کاریتاس» برای اشخاصی که در این زمان سخت آسیب پذیرترین می باشند شفاعت می کند. هر نفر نیاز به عشق، پشتیبانی و فهم دارد، نیاز به دادن چنس دارند. احترام به حقوق بشر، دفاع از حق زندگی شایسته، باور داشتن که همه ما برابر در تنوع هستیم علیرغم متعلقیت به نژاد، ملیت، قوم و مذهب خاص اصول «کاریتاس» در کار کمک کردن به پناهجویان و پناهندگان می باشند.

دل های خود را باز بکنیم برای مهاجرین و به آنها کمک بکنیم در زمانی که مهم است ثابوت کنیم که عشق به انسان خردمندتر از تفرت و جنگ می باشد. به افراد پیر و بیماران آرامش بدهیم، به فامیل های جوان زندگی شایسته، به بی گناه ترین قربانیان این جنگ ترسنک – اطفال را اراده زندگی و آینده بدهیم.