Skip to content

همه ما برابر در تنوع می باشیم

موج مهاجرین که اروپا را سیل می کند و فاجعه های انسانی بسیار که مشاهده می نماییم شفقت و عهده ما را موجب می کنند که جاری از هویت مسیحی: به دست دراز کشیده با آغوش باز جواب بدهیم.

«کاریتاس» باور می کند که اصل همبستگی باید رفتار اصلی برای حل بخران مهاجرت باشد و برای تضمین حقوق اساسی و حفاظت از شایستگی شخصی مهاجرین که آنها بتوانند زندگی خود را نجات بکنند.

ما فکر می کنیم که مراقبت از نیازمندان معنی توانای دادن شایستگی دارد و باور داریم که فامیل اروپا در کل و بخصوص اجتمای بلغاری قادر می باشند قدم احترام و تضمین این حق اساسی را انجم بدهند. ما باور داریم که هر کسی علیرغمی از متعلقیت او به نژاد، ملیت، قوم و دین و مذهب خاص حق زندگی شایسته دارد در هر ملکی که مقیم شود.

بایید یک جا کمک کنیم به اشخاصی که ازجنگ فرار می کنند تا زندگی خویش را به طور شایسته ادامه بدهند.