نظر “کاریتاس بلغاریا” بخاطر گرفتاری مهاجرین از طرف اشخاص معمولی در مناطق سرحدی کشور


بخاطر فعالیت گروپ های داوطلبانی که مهاجرین در مناطق سرحدی بلغاریا گرفتار می کنند به حیث یک موسسه کلیسا کاتولیک “کاریتاس بلغاریا” رفتار غیر انسانی با مردمی که از سرحد های کشور ما را عبور می کنند غیر مجاز می داند. “کاریتاس بلغاریا” فکر می کند که انجمن های مدنی نباید تابع دولت را بگیرند مگر برعکس – آنها باید کمک به فعالیت دولت را بکنند. از این لحاظ “کاریتاس بلغاریا” همکاری با پولیس سرحدی در مناطق مرزی می کند و به اشخاصی که در کمپ های کنترول عبور از سرحد و مراکز مدیریت “مهاجرت” وزارت داخلی را گرفتار شده هستند کمک بشردوستانه می کند.

کاریتاس بلغاریا” باور می کند که رویداد خشونت و دستگیری مهاجرین از طرف افراد معمولی منزوی می باشند. از این رو “کاریتاس بلغاریا” فعالیت های خویش را برای پشتیبانی از روش آداپتیشن اولیه و اینتگریشن مهاجرین و افرادی که دنبال حمایت بین المللی هستند و آنهایی که از این حمایت بهره مند هستند ادامه می دهد. بخاطر این که “کاریتاس بلغاریا” باور می کند که هر نفر مستقلاً از متعلقت نژادی، ملی، قومی و مذهبی حق زندگی شایسته دارد در هر کشوری که مایل باشد مقیم شود.