موضع کنفرانس اسقفی کلیسای کاتولیک بلغاریا در باره اقامت فامیل البکری در شهر بلنه

در انجیل عیسی می فرماید: ”…آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید.“ (متی 25:40).

در روشانایی این گپ ها نماینده گان اجتماع کاتولیکی بلغاریا عقیده و باور داریم که هر تفری مستقلاً از نژاد، مذهب، ملیت خویش را حق زندگی شایسته دارد در هر کشوری که انتخاب کند مقیم شود و زندگی کنند بخصوص اگر اجازه اقامت کردن قانونی داشته باشد. ما به انجیل و اصول انسانی شفقت، محبت و همدلی ایمان داریم، که ما به کسانی که نیازمند هستند دست بدهیم و کمک کنیم.

در باره اتفاق که مربوط با اقامه فامیل سوری در شهر بلنه ما فکر می کنیم که واقعیت ها تحریف می شوند و به این ترتیب زبان نفرت را تهدید می شود. فامیل البکری در بلغاریا کاملاً قانونی آماده و استاتوت دارند که بداین جهت همه عضو فامیل را حقوق مثاوی با حقوق همه بلغاری ها بجز رائی دادن و خدمت سربازی دارند. حق انتخاب جای اقامت هم دارند که در آنجا زندگی نو برای خویش بسازند با کار صادق و در صلح و صفا با همسایگان خویش.

با در نظر گرفتن این نماینده گان اجتماع کاتولیک بلغاریا بخاطر این که باور داریم که به دست دراز کشیده با آغوش باز جواب باید بدهیم و به نقلی از پاپ فرانسیس که می گوید که “آنهایی که آغوش پدر را قبول می کنند دل های خود را باز می کنند که ممکن شود که هر نفر دنیا عشق مثل در سال های کودکانه خویش را حس کند و خانه فامیل کالان انسانی خانه پدر و مادر برای همه باشد”.

اسقف خریستو پروئکف

فرنشین کنفرانس اسقفی کلیسا کاتولیک در بلغاریا