تعلیم مالی برای مهاجرین

در آخر ماه مارچ سال 2018 میلادی در مرکز اینتگریشن مهاجرین “سنت آننا” که بخشی از “کاریتاس صوفیه” می باشد دوره تعلیمی مالی برای فامیل هایی که در پروگرام بود و باش راجستر شده هستند برگزار شد.

شرکت کنندگان با نفع از کار کردن با بستن قرارداد کاری، با حقوق و مکلفیت کارمندان، و هم با پلان کردن و مدیریت بودجه فامیل آشنا را شدند که همه دانایی هایی هستند که به آنها در زندگی جدید آنها را در بلغاریا کمک خواهند کرد.