ماه سپورت برای خارجی هایی که در محل کمپ بوسمانتسی بود و باش دارند

در مرکز خاص اقامت موقت خارجی ها در محله “بوسمانتسی” شهر صوفیا فعالیت جدید “کاریتاس صوفیا” معارفی شد – این فعالیت برگزاری مسابقات و بازی های سپورت از ولیبول الی شطرنج می باشد. این مسابقات و بازی ها برای افراد از همه گروپ های سنی که در بوسمانتسی اقامت دارند مناسب هستند.

مسابقات سپورت هر دو هفته برگزار خواهند شد و برندگان آنها جایزه خواهند گرفت. “ماه سپرت در بوسمانتسی” جایزه به اطفال و کلان خواهد آورد و کمک به متحد شدن مردم خواهند کرد.