خانه نو برای فامیل های سوریه ای

دو فامیل های سوریه ای دیگر خانه خویش را دارند با تشکر از کمک کارکنان “کاریتاس صوفیه” که در مرکز اینتگریشان مهاجرین “سنت آننا” کار می کنند.

برای هر یکی از این دو فامیل پروگرام های اینتگریشنی خاص آماده شده هستند. آنها کمک برای پیدا کردن کار هم داشتند. قریباً اعضا این دو فامیل مشمول خواهند شد در دوره تعلیمی متمرکز زبان بلغاری که در طول ماه اوریل در مرکز “سنت آننا” برگزار می شود، که این به آنها کمک خواهد کرد که آسانتر در جمعه بلغاری اینتگریت شوند.