“برابر در تنوع” – داستانی در باره اینتگریشن به حیث واقعیت و امکانات

نشر نو “کارستاس بلغارستان” که اختصاص شده به اینتگریشن مهاجرین و “برابر در تنوع” عنوان شده است چاپ شد. این نشر مسبوقیت پایه ای ارایه می دهد که قصد نشانه بودن دارد در مطلب اینتگریشن و مخصوصاً در عرصه های سیاست، حقوق و مکلفیت، رسیدگی به خدامات تعلیمی، بهداشتی و سوسایتی، اقامت دادن، مارکت کار، و تعلیم به زبان بلغاری. تاکید بر روی مشکلات و چالش های روند اینتگریشنی است و توصیه ها و پیشنهادات “کاریتاس” برای عملیات که پیش نیاز برای اینتگریشن موفق باشند.

همزمان با این نشر “کاریتاس بلغاریا” وب سایت چند زبانی ایجاد کرد (www.welcome.caritas.bg) که در آن مسبوقیت به زبان های بلغاری، انگلیسی، فارسی، دری و عربی داده می شود. قصد وب سایت کمک کردن به مهاجرین از طریق ارایه مسبوقیت مهم مربوط با حق و مکلفیت اصلی است و هم پشتیبانی از عوض شدن نظرات منفی جامعه از طریق نشان دادن انسانیت افرادی که از جنگ فرار می کنند و دنبال جایی هستند که آنجا بتوانند زندگی خویش را از نو بسازند. در سایت نشر و کتاب درسی که “کاریتاس” منتشر کرده است و به نفع مهاجرین هستند اپلود شده هستند.