فعالیت های آموزش کامپیوتری برای اطفال و جوانان مهاجرین

“کاریتاس صوفیه” فعالیت های نو تعلیمی مخصوص اطفال و جوانان در کمپ شهر خارمانل معارفی کرد. همزمان با فعالیت تعلیمی کارکنان “کاریتاس” به اطفال و جوانان کمک می کنند که توانایی های کامپیوتری را بدست بی آورید.

این ابتکار در همکاری با سازمان بین المللی مهاجرت که اطاق کامپیوتری خود را ارایه می دهد و سایت اینترنتی “اوچا.سه” که دسترسی رایگان به پلتفرم یادگیری تعاملی زبان بلغاری و سایر دروس دیگر که خود سایت درست کرده است می دهد.