کمپین جامعه جهانی “کاریتاس”: “سفر را اشتراک کن”

جامعه یا فامیل جهانی “کاریتاس” کمپین با عنوان “سفر را اشتراک کن” که قصد بلا بردن آگاهی بودن در باره افرادی که بخاطر ستم جنگ مجبور شده هستند که خانه و وطن خویش را ترک بکنند است.

این کمپین امکان را تشویق می کند که مهاجرین و افراد محلی با هم جمع بشوند و روایت خویش را تعریف بکنند که اعتماد و ارتباط بین آنها قویتر شود.

شروع این ابتکار در 27 سپتامبر ماه سال 2017 از طرف پاپ فرانسیسک داده شده بود با فراخوانی “بیایید که سعی بکنیم و دعا بکنیم برای رحمت برگزاری فرهنگ تداوم که بتواند کرامت به هر تفر برگرداند.