پروگرام نو “کاریتاس صوفیه” برای کمک به مهاجرین شروع می شود


“کاریتاس صوفیه” پروگرام نو برای کمک به مهاجرین که بازداشت شده هستند در خانه مخصوص اقامت موقت که در شهر لیوبیمتس واقع شده است شروع می کند. این پروگرام ادامه “آینده بدون مرزها” است که ابتکاری می باشد که مسولین “کاریتاس” در کمپ بوسمانتسی ایجاد می کنند و با همکاری با وزارت داخله انجام می شود.

“کاریتاس صوفیه” اولین سازمان غیر دولتی است که فعالیت تعلیم غیر رسمی و هنری برای همه افراد بالغ و هم برای فامیل های دو مرکز بازداشت ایجاد می کند.