کتابخانه کمپ بند”بوسمانتسی” دوباره باز شد

عکس: “کاریتاس صوفیا”

با کمک کارمدناد و داوطلبان «کاریتاس صوفیا» کتابخانه اقامتگاه خاص اقامت موقتی خارجی ها در کمپ بند بوسمانتسی دوباره شروع به کار کرد. کتابخانه به عنوان اتاق مطالعه کار خواهد کرد ولی از آنجا هم امکان خواهد داشت کتابی قرض شود. کتابخانه کتابهای نو زیاد دارد.

عنوان های نو در کتبخانه از طریق کامپین خیریه که از داوطلبان و همکاران “کاریتاس” برگذار شد جمع آواری شد. تقریباً 400 جلد کتاب جمع آواری شد به لطف خانم یلیس ارولووا – محصل دکترا در آکادمی علوم بلغاریا است که ایشان ابتکار را در میان همکاران خویش برگذار کرد. اشخاصی از همه انستیتوت های آکادمی علوم مشارکات کردند.