“کاریتاس” میز گرد برگزار می کند با موضوع “اینتگریشن – واقعیت و امکانات”

Фотография: Ивелина Берова

“کاریتاس” میز گرد بین المللی با موضوع “اینتگریشن – واقعیت و امکانات” برگزار میکند که روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر سال 2017 میلادی در شهر صوفیا صورت خواهد گرفت. در این میز گرد نمایندگان “موسسات کمکی کاتولیک”، “کاریتاس اروپا”، کاریتاس المان”، دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، شورای پناهندگان و مهاجرین بلغاریا، کمیته هلسنکی در بلغاریا و دیگر سازمان های غیر دولتی و نمایندگان دولت محلی و موسسات دولتی اشتراک خواهند کرد.

در این همایش سابقه “کاریتاس” در اطمینان پشتیبانی کامل از اینتگریشن موفق اشخاصی که حمایت بین المللی به دست آورده اند که مایل می باشند و کوشش می کنند در بلغاریا مقیم شوند. در باره تجربه های خوب و چالش های برای اینتگریشن موفق و همچنین در باره امکانات تقسیم مسولیت و همکاری برای آسان کردن اینتگریشن را در بلغاریا بحث خواهد شد.

این میز گرد با همکاری “موسسات کمکی کاتولیک” و دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا برگزار می شود.