پیدای کار قدم اول برای زندگی نورمال و شایسته

عکس: “سلام کلودینگ”

پیدا کردن کار برای اشخاصی که وطن و خانه خویش را ترک نموده خیلی مهم است که آنها بتوانند زیرساخت های زندگی نو خویش را بسازند در کشوری که مایل هستند مقیم شوند.

بخاطر همکاری «کاریتاس» با شرکت «سلام کلودینگ PLC and Co.» چهار نفر چانس پیدا کردن کار را به دست بیاورند. آنها در تاریخ 1 آگوست 2017 شروع به کار کردن در شرکت دوختن پیراهن و لباس مردانه شدند. علاوه بر مصروف کردن شرکت “سلام کلودینگ” کمک برای پیدای جای بود و باش برای آنها کرد.

ما از مقام محترم شرکت “سلام کلودینگ” تشکر می کنیم که دست دراز کشیده را گرفتند و کمک به نیازمندان در ساختن زنگی نو آنها را در بلغاریا کرد.