پروگرام های تعلیمی زبان بلغاری برای مهاجرین که “کاریتاس” توسعه کرد از طرف وزارت تعلیم و علم تایید شده می باشند

پروگرام های آموزشی زبان بلغاری که در قاب فعالیت «دسترسی» «کاریتاس بلغاریا» توسعه می شوند و مخصوص برای اطفال و افراد بالغی که دنبال حمایت بینالمللی می باشند و همچنان آنانی که از این حمایت بهره مند می باشند از طرف وزارت تعلیم و علم تایید شده می باشند. از روی این پروگرام ها تعلیم اضافی زبان بلغاری برای اطفال مهاجرین در مکتب و همچنین دوره های زبان بلغاری برای مهاجرین بالغ اجرا خواهند شد.

پراکسیس و تجربه به دست آوارده کارکنان «کاریتاس صوفیه» در برگزار کردن دوره های تعلیمی زبان بلغاری برای افرادی که دنبال حمایت بین المللی می باشند و همچنان آنانی که از آن بهره مند نی باشند در تکمیل پروگرام افراد بالغ از طریق پیشنهادهای بهسازی پیشنویس مقدماتی وارد شده سند مشارکات دارد.

ما آمید داریم که پروگرام های تایید شده به «کاریتاس» امکان صدور گواهی تکمیل کردن دوره تعلیمی زبان بلغاری که به رسمیت شناخته شده باشد خواهد داد و آن به افرادی که دنبال حمایت بین المللی می باشند و همچنان آنهایی که از آن بهره مند می باشند برای زودتر پیدا کردن کار بهتر کمک خواهد کرد.

پروگرام هایی که نازه تأیید شده می باشند معرفی به عمل هم از طرف آجانس دولتی مهاجرین خواهند شد که قصد دارد دوره های تعلیمی زبان بلغاری خود را از نو شروع کند. بر پایه پروگرام زبان بلغاری برای اطفال مهاجرین تعلیمات اضافی زبان بلغاری برای اطفال در مکتب شروع خواهد شد که در این مورد کتاب درسی مخصوص آماده خواهد شد.