روز اشتغال برای مهاجرین

عکس: “کاریتاس صوفیا”

در تاریخ 3 می 2017 در مرکز اینتگریشن پناهندگان و مهاجرین «سن آننا» که بخشی از “کاریتاس صوفیا” می باشد روز اشتغال برگذار شد که مقصدآن اتصال نمودن اشخاصی که دنبال حمایت بین المللی هستند و آنهایی که این حمایت را به دست آورده اند با نمانده گان بیزنس می باشد.

آنانی که دنبال کار می گشتند آماده سازی مقدماتی داشنتد و مشاوره ارزشمندی از طرف نماینده گان «سن آننا» به خاطر تهیه کردن اتوبیوگرافی یا سی وی، رفتن به اتترویو یا مصاحبه مسلکی و اسناد مورد نیاز برای شروع کردن کار.

در این روز شغلی پنج شرکت حاضور داشتند که آنها از کارجویان اتترویو یا مصاحبه گرفتند.