کتاب درسی زبان بلغاری برای مهاجرین

کتاب درسی زبان بلغاری برای مهاجرین مطابق پروجکت «کاریتاس صوقیا» نشر شده است که “برگذاری دوره های آموزشی زبان بلغاری برای اشخاصی که در پروسیجر حمایت بین المللی هستند و در کمپ ههای آجانس دولتی مهاجرین اقامت دارند” عنوان شده است. سرمایه گذار این پروجگت از نمایندگی کمیساریای عالی مهاجرین سازمان ملل متحد می باشد.

Български език за бежанци – ниво А1

Български език за бежанци – ниво А2

Bulgarian for Refugees – Level A1

Bulgarian for Refugees – Level A2

А1 اللغة البلغارية – مستوى

А2 اللغة البلغارية – مستوى

А1 زبان بلغاری برای پناهنده ها – سطح

А2 زبان بلغاری برای پناهنده ها – سطح

Lе bulgare pour les réfugiés – Niveau А1

Lе bulgare pour les réfugiés – Niveau А2