فامیل زاورو از سوریه: “کاریتاس نعمت خدا، کمک و محبت می باشد.”

داستان و قصه فامیل زاورو در کامیشلی – شهرکی در شمال شرقی سوریه، نزدیک به سرحد آن با ترکیه شروع […]