کتاب درسی زبان بلغاری برای مهاجرین

کتاب درسی زبان بلغاری برای مهاجرین مطابق پروجکت «کاریتاس صوقیا» نشر شده است که “برگذاری دوره های آموزشی زبان بلغاری […]