Skip to content

Политкика за поверителност

Политика на „Каритас България“ за поверителност и защита на лични данни

Настоящата политика е изготвена в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (Наредба № 1) и цели защита на интересите на партньорите на „Каритас България“ – физически и юридически лица, от незаконосъобразно и недобросъвестно обработване на личните им данни. Всички изменения и допълнения в политиката на „Каритас България“ ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно на уебсайта на организацията: www.caritas.bg

Кои сме ние?

Национална католическа федерация „Каритас България” е българска нестопанска организация, сдружение с обществена полза, осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими групи хора от обществото. Създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква в България, „Каритас България” е федерация на независими епархийни организации. Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. В изпълнение на това, федерацията подкрепя своите организации членки: „Каритас Витания“, „Каритас Русе“ и „Каритас София“, да извършват социална дейност чрез своите структури по места.

Какви лични данни обработваме?

Като администратор на лични данни, „Каритас България“ обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законосъобразни цели. Физическото или юридическото лице – притежател на личните данни, изразява свободно своето съгласие относно обработването на отнасящи се за него лични данни.
При попълване на различни формуляри, публикувани на сайта ни, като форма за дарение или договор за дарение, физическото лице предоставя пълно име, ЕГН и електронна поща. В същите случаи,  юридическото лице предоставя име на фирмата, ЕИК, М.О.Л., адрес на управление и електронна поща. Данните се предоставят при изричното съгласие на физическото или юридическото лице. При посещаване на уебсайта на „Каритас България“, автоматично получаваме статистически данни, свързани с посещението на потребителя, като: посетена първа страница от сайта, дата и час, в който потребителят е посетил сайта ни. Другият вид данни са т.нар. бисквитки (Cookies). Автоматично получените данни се използват с цел администриране и подобрение на уебсайта ни и контрол на сигурността. Тук може да се запознаете с политиката на „Каритас България“ за използване на бисквитки.

Обработваме Вашите данни, когато:

 • това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение;
 • притежателят на личните данни е дал своето изрично съгласие;
 • това е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който притежателят на личните данни е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор, предприети по искане на притежателя на личните данни.

Защо събираме Вашите лични данни?

Личните данни, които ни предоставяте, са нужни за:

 • администриране и подобряване на нашия уебсайт;
 • да може да използвате услугите на нашия уебсайт;
 • изпращане на информация за нашите дейности, дарителски кампании и друг тип информация, която сте заявили, че искате да получите;
 • статистически цели и персонализиране на съдържанието на нашия уебсайт;
 • всички финансови транзакции през уебсайта ни се обработват чрез нашите доставчици на платежни услуги – „Ипей“ АД и Stripe.

Срок за съхранение на лични данни

Срокът за съхранение на личните данни е съобразен с нормативно установените срокове в действащото  законодателство. За периода на съхранение, „Каритас България“ спазва технологията за безопасното им поддържане и съхранение, описана в Инструкция (вътрешни правила) за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от „Каритас България“.

Защита на лични данни

„Каритас България“, в качеството си на администратор на лични данни, съхранява лични данни, които са предоставени доброволно чрез директна комуникация, през официалните интернет страници, собственост  на „Каритас България“, и по силата на взаимно договорени ангажименти. „Каритас България“ защитава Вашите лични данни съобразно своята Инструкция (вътрешни правила) за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от „Каритас България“, като осигурява технически и организационни мерки за защита. За защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, „Каритас България“ организира и предприема мерки, съобразени със съвременните технологични постижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Вашите права

Всяко лице, чийто лични данни се обработват от „Каритас България“, има право на достъп до личните си данни. За получаване на достъп, се подава писмено заявление до „Каритас България“. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път, лично или чрез упълномощено лице. Притежателят на личните данни има право и да:

 • поиска личните му данни да бъдат коригирани, в случаите, в които са неточни или непълни;
 • поиска блокиране или унищожаване (изтриване) на събрани за него лични данни, в случаите, когато оспорва тяхната точност или когато:
 • те вече не са нужни за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • подаде заявление до администратора за оттегляне на съгласието си, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание на дадено от притежателя на личните данни съгласие;
 • липсва законово или договорно основание за обработването им;
 • националното или европейското законодателство изискват това.
 • оттегли своето съгласие за обработка на личните си данни, когато обработката им се основава единствено на неговото съгласие;
 • изпрати жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че правата му във връзка с обработването на личните му данни са нарушени.

Контакт с „Каритас България“

Ако имате въпроси по отношение на личните данни, които ни предоставяте, може да се свържете с нас:
гр.София 1504, ул. „Оборище“ №: 9,
тел.: 02 944 18 58;
info@caritas.bg.