Становище във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Фотография: www.pexels.com

„Каритас България“ изразява своето силно безпокойство по повод внесения на 01.07.2020 г. от група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (054-01-60). Считаме, че в този си вид Законопроектът не трябва да бъде приет.

Предвидените мерки в него не осигуряват повече прозрачност и не са съобразени със съществуващите и работещи към момента механизми за отчетност и публичност на ЮЛНЦ в обществена полза, вече вменени им чрез задълженията по ЗЮЛНЦ, Закона за счетоводството, Закона за мерките срещу изпирането на мръсните пари и др.

Считаме, че предложените мотиви за приемането на този законопроект не са аргументирани, не формулират постигането на ясна цел и създават предпоставки за ненужни затруднения за ЮЛНЦ в обществена полза, които безспорно имат своето важно място в българското общество и в оказването на подкрепа на българските граждани в сферата на социалната, здравната, образователната, културната, икономическата, спортната и др. сфери.

Безпокои ни и фактът, че предложенията в Законопроекта не са били предварително обсъдени – нито на експертно ниво, чрез създаването на работна група за това, нито с всички заинтересовани страни, както и не са били предложени за широко публично обсъждане преди да бъдат облечени в текстовете на законопроекта и внесени за разглеждане и приемане в Народното събрание.

Смятаме, че преди предприемането на каквито и да е било законови промени е необходимо да бъдат спазени всички процедури в едно демократично и активно общество, осигуряващи широко обсъждане на проблемите, нуждите и ефективните законови механизми за тяхното разрешаване.

Цялото становище може да бъде прочетено тук.

Становището на „Каритас България“ е изпратено до председателя на Народното събрание и до председателите на ангажираните комисии.