Инвестирането в семействата е инвестиране в обществото

Фотография: Ивелина Берова

По повод Международния ден на семейството, 15 май 2018 г., „Каритас България“ призовава отговорните институции да инвестират в политики, насочени към семейството. Семейството е основната част от обществото и един от трите основни стълба на всяко справедливо общество, заедно с приобщаващия пазар на труда и механизмите за социална защита.

Изготвянето на политики, които са адекватни на нуждите на семействата, е необходимост за бъдещето на България. Наложително е политическите лидери да започнат да изпълняват своя ангажимент към Европейския стълб на социалните права. Необходимо е спешно да се въведат политики за справяне с продължаващия демографски упадък на България и за справяне с нарастващите равнища на бедност и неравенство.

Инвестирането в семейството е инвестиране в обществото. Укрепването на социалното положение на семействата е от полза за благосъстоянието на бъдещите поколения, тъй като допринася за постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие, по-специално цел 1: изкореняване на бедността, цел 5: равенство между жените и мъжете, цел 10: намаляване на неравенствата, и цел 16: справедливи и приобщаващи общества.

„Каритас България“ апелира властимащите да вземат под внимание следните препоръки, насочени към семейството като основна градивна единица на обществото и първична зона на сигурност. Политиките в тази насока следва да бъдат замислени така, че:

  • да се гарантира правото на семеен живот: спомагане за постигане на баланс между работата и семейството и подкрепа на семействата посредством:

– достойни месечни детски надбавки;

– достатъчен брой достъпни детски заведения;

– услуги по семейно консултиране.

  • да се подкрепи и признае стойността на работата, свързана с грижите за семейството, като:

– се позволи специален отпуск от определен брой дни в годината за полагане на грижи за семейството (деца, възрастни, болни);

-се гарантира минимален доход по време на дълги периоди на отпуск за полагане на такива грижи;

-времето, прекарано в полагане на грижи за семейството, да се зачита при изчисляване на пенсионните права.

  • оценка на въздействието на планираните политически инициативи в сферата на заетостта, образованието и здравеопазването върху положението на семействата и по-специално – на тези с ниски доходи.

Препоръките на „Каритас“ за адекватни политики за семейството са представени в изданието „Социалната справедливост и равноправието в Европа са постижими – пътна карта на „Каритас“.