Позиция на „Каритас“: Достоен живот за възрастните хора (65+) в България

Фотография: архив, “Каритас Витания”

В Световния ден за социална справедливост, 20 февруари, във времето на предизборната кампания в България, „Каритас“ апелира възрастните хора да станат приоритет в социалната политика на следващото правителство.

Ако не се предприемат мерки днес, то утре ще бъде късно:

България е в челната десетка в Европа по застаряване на населението. В края на 2015 г. възрастните хора на 65 и повече години са били около 1 500 000 или почти 20% от населението в страната. През 2025 година 1 от всеки 5 българин ще бъде на възраст над 65 г. Относителният дял на бедните членове на домакинства, съставени от един човек над 65 г., е 54,2%. Това означава, че всеки втори самотен възрастен човек живее под линията на бедността.

Възрастните хора (65+) в България:

  • са лишени от възможността за заслужено и достойно изживяване на старините си и са изоставени на „произвола на съдбата“;
  • живеят в бедност и нищета (и в селата, и в градовете);
  • са с влошено здраве, страдат от сериозни заболява¬ния и състоянието им изисква и лечение, и дългосрочна грижа, каквито не получават;
  • нямат достъп до отговарящи на нуждите им услуги (здравни и социални) и това ги поставя в ситуация на по-голяма уязвимост;
  • често са оставени сами на себе си, без близки и роднини, които да им помагат.

За възрастните хора (65+) в България има алтернатива! „Каритас“ предлага:

Приоритетно и без отлагане да се работи за осъществяването на заложената реформа в грижата за възрастните хора. Това изисква и налага, без отлагане и забавяне, интензивно и с участието на всички заинтересовани страни да се работи за създаването на условия за развитието на липсващи, но необходими услуги; да се разшири обсега и подобри качеството на вече съществуващите и търсени такива, така че да се гарантира достъпът на възрастните хора до необходимите и отговарящи на потребностите им услуги, независимо от това в кое населено място на страната живеят и от това дали са платежоспособни.

Развитие на адекватни на специфичните нужди на възрастните хора услуги (социални, здравни, интегрирани). Голямата заболеваемост сред възрастното население изисква развитие на услуги, пряко съобразени с нуждите на отделния възрастен човек; услуги, които да му гарантират социална, здравна или интегрирана здравно-социална подкрепа, съобразно индивидуалните му потребности.

Гарантиране на достъпа до услуги на всички възрастни хора, без оглед на местоживеене и платежоспособност. В много от малките и отдалечени села възрастните хора нямат достъп до медицинска помощ (нямат личен лекар, аптека, друг вид здравни грижи); дори и в големия и развит град, на възрастните хора е трудно и често невъзможно сами да се придвижат до болнично заведение и други вид институции; ниските доходи не позволяват на възрастните хора да ползват необходимите им здравни грижи и рехабилитация или да си наемат помощник, който да ги подкрепя в домашна среда.

Изграждане на разнообразни механизми за финансово обезпечаване на услугите за възрастните хора. Осигуряването на устойчивост в предоставянето на услугите за възрастни хора може да бъде постигнато чрез сбор от различни източници на финансиране; важно е да се разработят липсващи, но необходими механизми за финансиране, които в дългосрочен план да бъдат сигурен източник за финансово обезпечаване (в сферата на застраховането, осигуряването и т.н.).

Да се постави приоритет върху развитието на комплексни (здравно-социални) домашни грижи – предоставени директно в домовете на възрастните хора, чрез мобилни екипи от професионалисти. Интегрираните здравно-социални грижи в домашна среда ще осигурят алтернатива на постъпването в институция; ще допринесат за максимално запазване на самостоятелността и независимостта на възрастния човек и ще му осигурят подкрепа тогава, когато вече е болен или с ограничени възможности за самообслужване; възрастният човек ще може да изживее старините си в своя собствен дом, където се чувства най-добре.

Да се осигури равнопоставеност на всички доставчици на услуги за възрастни хора по отношение на изискванията за регистрация и достъп до възможности за финансиране. Това ще осигури възможност за развитие на повече и разнообразни по вид услуги и ще даде възможност на възрастните хора да направят избор и да ползват онези услуги, които най-точно отговарят на техните потребности и желание.