Да остарееш с достойнство. Предизвикателства пред дългосрочните грижи в Европа

Предвижда се броят на хората, нуждаещи се от грижи в ЕС, да нарасне от 30,8 милиона през 2019 г. до 38,1 милиона през 2050 г., като в момента има повече хора, нуждаещи се от грижи, отколкото налични услуги и професионалисти в сферата на дългосрочните грижи. Освен това, публичните разходи не следват този темп на нарастване.

„Каритас Европа“ публикува новия си доклад, който анализира предизвикателствата пред сектора на дългосрочните грижи за възрастни хора (65+) в 13 европейски държави и призовава за устойчиво финансиране, по-добри условия на труд за работещите в тази сфера и подобрен достъп до услуги за все по-застаряващото население в Европа.

„Каритас“ е един от най-големите доставчици на социални услуги в Европа и работи активно за прилагане на качествени грижи за възрастните хора. В  доклада „Да остарееш с достойнство. Предизвикателства пред дългосрочните грижи в Европа“ представяме сложната ситуация в сектора за дългосрочни грижи, характеризираща се с остър недостиг на работни места и липса на достъпни услуги за възрастните хора в Европа. Като анализира първопричините за различни проблеми, изданието предлага и конкретни решения.

По-високи заплати, по-добри условия на труд, легализиране на неформалните  доставчици, както и повече финансиране, насочено към доставчици с нестопанска цел са сред едни от най-неотложните мерки за осигуряване на качествени, финансово приемливи и достъпни грижи за всички.

„Грижите в домашна среда и в общността оказват както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен човек. Те са неизменна част от съвременния свят и помагат на възрастните хора да се справят с предизвикателствата на болестта и старостта, продължавайки да живеят с достойнство“ – споделя Емануил Паташев, Генерален секретар на „Каритас България“.

„Вярваме, че зачитането на достойнството на възрастните хора, означава да им помогнем да живеят самостоятелно, като им осигурим достъпни услуги, отговарящи на техните индивидуални потребности. За да бъде постигнато това, Европа трябва да реформира значително своя сектор за дългосрочни грижи, като му даде заслужено признание и ефективна подкрепа, така че да се гарантира, че всички хора могат да остареят с достойнство“ – добавя Мария Ниман, Генерален секретар на „Каритас Европа“.

Актуални проблеми

Според последните данни на Европейската комисия, 46,5% от хората в ЕС на възраст 65 или повече години, които изпитват затруднения и не успяват сами да се справят в ежедневието си, споделят, че не получават нужната им подкрепа. Липсата на помощ е по-изявена при хората с по-ниски доходи.

Докладът на „Каритас“ поставя акцент и върху следните актуални проблеми:

  • Все повече възрастни хора имат затруднен достъп до услуги, като едновременно с това – високите цени оставят милиони хора без грижите, от които се нуждаят.
  • До 2050 г. броят на хората на възраст над 80 години ще се увеличи до 88%, като публичните разходи не следват този темп на нарастване.
  • Поради високата цена на грижите, се засилва тенденцията да се разчита на неформални болногледачи – семейство, съседи и/или доброволци.
  • Сред различните специалисти, болногледачите – предоставящи грижи 24 часа в денонощието в дома на нуждаещия се човек, са по-малко защитени и са изложени на по-голям риск от експлоатация.
  • По-голямата част от специалистите, полагащи грижи, са жени и често работят при лоши условия на труд и имат ниско заплащане.
  • Секторът на дългосрочните грижи в Европа разчита в голяма степен на „евтини“ работници мигранти, много от които са напуснали страните си за по-добро заплащане и условия на труд, което, от своя страна, може да повлияе отрицателно на изоставените семейства и общности.

Високи стандарти за качество и иновации

Докладът „Да остарееш с достойнство. Предизвикателства пред дългосрочните грижи в Европа“, представя и някои от успешните и иновативни практики на „Каритас“ в сферата на дългосрочните грижи. Сред тях е телемедицината, използвана от някои от „Каритас“ организациите от Източна Европа, която свързва възрастни хора с лекари и медицински сестри, способни да проследяват състоянието на своите пациенти чрез електронни устройства и да реагират своевременно при необходимост. В Германия програмата „CariFair“ свързва семейства, търсещи грижи в домашна среда, и болногледачи от чужбина (напр. Полша).

Въпреки тежката ситуация в сектора на дългосрочните грижи, „Каритас“ организациите в цяла Европа продължават да обменят и развиват общи, високи стандарти за качествени услуги, основани на зачитане на достойнството на възрастните хора и на професионализма на служителите, които полагат грижи за нуждаещите се.

„Каритас“ е загрижена

Докладът „Да остарееш с достойнство. Предизвикателства пред дългосрочните грижи в Европа“ е част от ежегодната поредица на „Каритас Европа“ – „Каритас“ е загрижена“. Създаден е с приноса на „Каритас България“, „Каритас Австрия“, „Каритас Белгия“, „Каритас Чехия“, „Каритас Германия“, „Каритас Люксембург“, „Каритас Полша“, „Каритас Румъния“, „Каритас Испания“, „Каритас Молдова“, „Каритас Грузия“, „Каритас Сърбия“ и „Каритас Украйна“.

„Каритас Европа“

„Каритас Европа“ е мрежа от 49 организации на „Каритас“ от 46 европейски държави и един от 7-те региона на „Каритас Интернационалис“. Мрежата на „Каритас“ организациите от Европа, сред които е и „Каритас България“, помага и предоставя услуги на милиони хора в нужда.