Правата на възрастните хора трябва да бъдат защитавани

Радио Ватикана
Архиепископ Иван Юркович

Правата на възрастните хора трябва да бъдат защитавани, нужно е да се насърчава активното им участие в обществото, като се противодейства на “културата на изхвърлянето”, която преценява хората единствено според техния производствен капацитет – сподели архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН в Женева, в изказването си на 33-та среща на Съвета за правата на човека. Архиепископът подчерта, по-специално, три съвременни предизвикателства за хората от третата възраст: бедносттa, липсатa на достъп до здравни грижи и социалното изключване.

Пенсиите са от съществено значение за гарантиране на правата и достойнството на възрастните хора

По отношение на бедността, монс. Юркович припомни значението на адекватна пенсионна система: “Пенсиите – изтъкна той – са от съществено значение за гарантиране на правата, достойнството и сигурността на доходите на възрастните хора”. Но днес, за съжаление, много възрастни мъже и  жени, нямат възможност да се пенсионират и затова “трябва да продължат да работят, често с ниско заплащане и при лоши условия”. Въпреки ограничените си ресурси, подчерта прелатът, често именно възрастните хора “помагат на нуждите на семействата си, включително в грижата за внуците”. И така, докато обшетеството, “доминиранo от логиката на ефективност и печалба”, не реши, че възрастните хора са “непродуктивни и безполезни”.

Осигурен достъп до медицинска помощ

Не по-добра e ситуацията със здравеопазването: както посочва постоянният наблюдател, трябва да се насърчава “сигурен достъп до медицинска помощ чрез политики, които са в състояние да укрепят основните грижи и помощ за семействата, включително чрез икономически субсидии, за да могат да се грижат за близките си у дома”. По отношение на социалното изключване, архиепископът подчерта, че трябва да му се противодейства, като се започне от факта, че възрастните хора трябва да бъдат ценени за тяхното “богатство на познания и опит”, а не “да бъдат отхвърлени, когато започнат да се нуждаят от грижи и помощ. “

Активно участие в обществото

Оттук и призивът на монс. Юркович за защита на “човешките права на възрастните хора да участват във всички аспекти от живота на обществото” и – преди всичко, да бъдат “включени във взимането на  решения, засягащи живота им и социалната им интеграция”. “Изграждане на приобщаващи градове за възрастните хора – добави прелатът – означава да се създадат възможности за тяхното икономическо и социално участие, в достъпна и безопасна среда.” Това включва също “достъпни жилища, основни здравни грижи и адекватни социални услуги”.

Развиване на по-справедливи и непредубедени политики

С оглед на това – надеждата на архиепископa е – “да се развиват по-справедливи и непредубедени политики, насочени към предефиниране на понятието за социална полза на пенсионираните, които все още са в състояние да подсилят тъканта на обществото, чрез доброволчество и участие, извиращо от позицията им на зачитани и опитни членове на общността”.

Не на културата на изхвърлянето

Архиепископът подчерта, че “Светият престол счита, че е от съществено значение насърчаването на политики и образователни системи, които предлагат алтернатива на доминиращата нагласа на културата на изхвърлянето”. “По-дългият живот – добави монс. Юркович – никога не трябва да се разглежда като изключение, в тежест или предизвикателство, а по-скоро благословия, това, което всъщност е”. Затова е необходимо да виждаме във възрастните хора “източник на мъдрост и изключителен ресурс”, защото за “качеството на обществото и цивилизацията може да се съди по отношението към възрастните хора”. “Човешките права на хората в третата възраст – каза в заключение постоянният наблюдател – трябва да бъдат реалност”.

Източник: Радио Ватикана