Страните членки на ЕС трябва да покажат солидарност и споделена отговорност по отношение на приема на бежанци и хора, търсещи закрила

Въпросите за солидарността и споделянето на отговорност по отношение на бежанците и хората, търсещи закрила бяха обсъдени от представители на „Каритас“ организации от Европа на 12 май 2015 г. в Брюксел. Сред присъстващите беше и представител на „Каритас България“. Участниците споделиха опит и конкретни модели за прилагането на тези принципи. Бяха дискутирани законодателствата и практиките на определени държави относно изграждането на защитни погранични стени срещу бежанците и хората, търсещи закрила; основните различия между операциите „Маре нострум” и „Тритон”, въпроси, касаещи Дъблинската конвенция и ключови принципи от Европейската програма за миграцията, представена от ЕК.

Вследствие на проведените дебати, „Каритас” организациите от страните членки на ЕС се обединиха около следните становища:

„Каритас” осъжда законодателствата и практиките на определени държави относно изграждането на защитни погранични стени срещу бежанците и счита, че такива именно мерки подтикват хората да търсят спасение по море, където намират смъртта си.

„Каритас“ изразява настойчиво необходимостта от проява на вътрешна солидарност и споделена отговорност между страните членки на ЕС по отношение на приема на бежанци и хора, търсещи закрила.

„Каритас“ се застъпва за създаване на европейски екип по издирване и спасяване с хуманитарен мандат, който ще бъде по-адекватно оборудван за спасяването на хора в морето и съответно по-ефикасно ще способства за предотвратяване на хуманитарни трагедии като тези край европейските брегове.

Европейската комисия предлага мерки за преразпределение в ЕС на хора, търсещи убежище, планира изграждането на система за отговор при спешни ситуации (която да бъде представена до края на този месец) и на постоянна система за споделена отговорност (която да бъде представена до края на тази година).

„Каритас” вярва, че принципът на солидарност трябва да бъде приет по един сериозен начин на европейско ниво, без да се подценяват фундаменталните права и човешкото достойнство на хората, търсещи убежище и бежанците. Надяваме се, че семейните връзки и мнението на търсещите убежище относно страната, в която биха искали да отидат, ще бъдат съобразени в предложенията на ЕК.

„Каритас” приветства довода на Комисията, че „трябва да има сигурни и законни начини хората да стигнат до страни от ЕС”. Предложението да има добре разработена схема за презаселване, включително и по-голям бюджет и намиране на спонсорство, както и хуманитарни пропуски и клаузи за събиране на разделени семейства, ще предпази хората да излагат живота си, преминавайки през Средиземно море.

Европейските „Каритас” организации ще продължават да наблюдават отблизо плана на ЕС по въпросите, касаещи бежанците и хората, търсещи закрила, защото считаме, че грижата за хората и народите в нужда означава да си способен да дариш достойнство и смятаме, че семейството на Европа е готово да направи тази крачка на зачитане и осигуряване на това изконно право.