Становище на „Каритас България“

Фотография: Ивелина Берова

относно публикувания за обществено обсъждане проект на наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила.

Отправяме нашите коментари и предложения, водени от убеждението ни, че хората, получили убежище или международна закрила и желаещи да се установят в България имат принос към българското общество и че за да стане на практика това – важна роля има осигуряването на адекватни и ефективни интеграционни мерки. Изразяваме позицията си и позовавайки се на опита на нашите организации членки в осигуряването на подкрепа за първоначална адаптация и интеграция, посредством работата ни на територията на приемателните центрове и в специализираното звено на „Каритас“ за интеграционна подкрепа „Св. Анна“.

Бихме искали да обърнем внимание, че „Каритас“ разбира смисъла от замяната на едно неработещо постановление с нова наредба в това новият нормативен акт да регламентира един работещ на практика механизъм, който да гарантира осъществяването на успешен интеграционен процес. Оценяваме някои положителни стъпки, като предложението за предвиждането на индикатори за оценка на ефективността на процеса на интеграция в глава втора, както и въвеждането на координационно звено (чл.19, ал.1) в глава четвърта, но смятаме, че като цяло този проект не постига съществена промяна.

Смятаме, че е необходимо, преди да бъде приета такава наредба тя да бъде прецизно обмислена и съгласувана. Във връзка с това, предлагаме да бъде създадена експертна работна група, в която да бъдат включени и представители на неправителствени организации, включително и Националното сдружение на общините, както и самите общини, като тази работна група да подготви вариант на текст на наредбата, който да бъде предложен за приемане.

По повод на настоящите текстове, предлагаме следните наши предложения и коментари:

  • Необходимо е да бъдат гарантирани като предоставяне, финансово обезпечаване и устойчивост целенасочени дейности за интеграционна подкрепа, каквито в настоящия проект за наредба не са предвидени. Изключително важно е обучението по български език, чието удостоверение за успешно завършване да се признава от държавните институции; финансова подкрепа за наемане на жилище и заплащане на комунално-битовите разходи; социално-културна ориентация; социална медиация, включително и преводачи; месечна помощ за деца и др. Особено важно е да бъде предвидена допълнителна подкрепа, съобразена със специфичните нужди за хора и семейства в уязвимо положение. Предвидените индикатори за оценка на ефективността на процеса (в глава втора) няма как да бъдат измерени и отчетени като успешни, ако не се гарантират интеграционните мерки, които ще доведат до резултат. Заложените в чл.17 задължения на получилите убежище или международна закрила, произтичащи от подписването на споразумението за интеграция (неизпълнението на които води до санкция), няма как да бъдат изпълнени, ако липсва целенасочена работа и подготовка, както и гарантираното предоставяне на интеграционни мерки.
  • Необходимо е да бъде предвиден механизъм, който да мотивира, подготви и подкрепи общините в изпълнение на възложените им задължения и да избегне риска отново да липсват желаещи общини, които да се включат в процеса на интеграция. Необходимо е интеграционните дейности да бъдат финансово и дългосрочно гарантирани; да бъде гарантирано финансовото обезпечаване на извършваната работа по интеграция, включително и за осигуряването на подкрепа от медиатори, преводачи и възлагането на изпълнението на дейностите от споразумението на неправителствени организации. В момента неправителствените организации са свързващото, улесняващото и прилагащото интеграционни мерки звено.
  • Положителната идея за определяне на координатор в чл.19, ал.1, глава четвърта е необходимо да бъде доразвита и ясно да показва начина, по който този орган ще осъществява взаимодействието си с различните участници в интеграционния процес и неговите отговорности, като гарант на изпълнението на сключените споразумения.
  • Необходимо е да бъде внесена яснота по отношение на реда за предоставянето на средства за интеграция на хората с убежище или международна закрила след преместване и презаселване, предвидени в ал.2 на чл.33, глава седма. Необходимо е да стане ясно кога и на кого дирекция „Международни проекти“ ще предостави целевите средства и как те ще стигнат до общините и преките потребители.
  • Изисква се прецизиране на термина „подходяща работа“ (напр.чл.31,ал.1,т.3; чл.17,т.3), тъй като отказът от такава е съпътстван от санкции, свързани с неспазване на задължения от страна на получилия убежище или международна закрила, което би довело до прекратяване на споразумението за интеграция. „Подходящата работа“ е необходимо да отговаря на нуждите, желанието и уменията на кандидата за нея и да бъде взет под внимание рискът от наличието на документални пречки за доказване образователен и професионален ценз.
  • Заложеният в чл. 16 срок за подаване на заявление за сключване на споразумение за интеграция да бъде удължен до рамките на 1 година.
  • Предлагаме индивидуален интеграционен план да се изготвя за всеки член на семейството, независимо от това дали става въпрос за пълнолетен или непълнолетен член, а не както е предвидено в ал.5 на чл.3 – само за ненавършили пълнолетие. Като приложение към споразумението, тези индивидуални планове ще покажат конкретните потребности, цели, дейности и отговорности за постигането им за всеки отделен член, които неизбежно ще се различават частично за отделните членове на семейството. На базата на тези планове ще може да се измерят индикаторите за оценка на процеса на интеграция, предвидени в глава втора.

Оставаме на разположение за допълнителна информация, свързана с предложенията ни и изразяваме готовност за активно участие в процеса на подготовка на наредба, която да осигури работещ механизъм и да гарантирана адекватна интеграционна подкрепа.