На протегната ръка, да отвърнем с отворени обятия

Бежанската криза, заливаща Европа, множеството човешки трагедии, на които ставаме свидетели ежедневно, предизвикват нашето състрадание и отговорност, продиктувана от християнската ни същност: на протегната ръка, да отвърнем с отворени обятия.

„Каритас” не може да разреши изцяло проблема, но може да допринесе за преодоляването му чрез своите усърдни действия, от една страна – на национално ниво – на територията на България, и от друга – на международно ниво – чрез съвместни действия с международните „Каритас” организации.

По отношение на хората, търсещи убежище и бежанците, „Каритас България” работи в няколко направления: застъпничество и лобиране пред правителствените институции; координация с международната мрежа на „Каритас” („Каритас Интернационалис”, „Каритас Европа”, „Каритас” организации от Балканския регион); предоставяне на хуманитарни помощи.

Застъпническата ни работа е насочена към осигуряването на условия за първоначална адаптация на хората, търсещи международна закрила в страната ни, както и за успешна интеграция получилите международна закрила.

По-конкретно, работим за това:

√ Държавата да гарантира достъпа на търсещите международна закрила до обучение по български език, както и до психо-социална подкрепа за онези от тях, които са в уязвимо положение.

√ Да бъде изработена, приета и финансово гарантирана, адекватна и подкрепяща Интеграционна програма за новопризнатите бежанци, която да им предостави комплексна подкрепа в първата година, след получаване на статут.

√ Смятаме, че една работеща и съобразена с нуждите Интеграционна програма трябва да осигури и гарантира достъпа на хората, получили международна закрила до обучение по български език, посредничество за намиране на работа, подкрепа за жилищно настаняване, социална медиация.

√ Поставяме акцент върху необходимостта от насочването на специално внимание към хората, получили международна закрила в уязвимо положение и гарантиране на достъпа им до подходящи социални и здравни услуги, в това число да бъде насърчавано реализирането на услуги, специално насочени към тази целева група.

√ Настояваме и за приемането на нормативни промени, които да гарантират включването на децата бежанци в българската образователна система.

Считаме, че грижата за хората в нужда означава да си способен да дариш достойнство и смятаме, че българското общество е готово да направи тази крачка на зачитане и осигуряване на това изконно право. Защото вярваме, че всеки човек, независимо от своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност има право на достоен живот, в която и страна да се установи да живее.