„Каритас България“ подкрепя Проекта на Координационния механизъм за гарантиране правата на непридружените деца чужденци и излиза със свои предложения по него

По предложените текстове в Проекта на Координационния механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в Република България, включително търсещи и получили международна закрила, „Каритас България“ насочва вниманието към няколко въпроса.

С оглед осигуряването на условия и предпоставки за първоначална адаптация и успешна интеграция на непридружените деца е важно да се гарантира достъпа им до обучение по български език.

Към настоящия момент обучението по български език не е гарантирано от страна на държавата, предоставя се преди всичко от неправителствени организации по проектни схеми и според наличните възможности и ресурси. В същото време е налице достатъчно натрупан опит – разработени програми, учебници и учебни помагала, изпробвани са различни практики за иновативни, дистанционни и др. форми на обучение, които могат да се приложат, за да се осигури достъп до гъвкави и адекватни на потребностите на непридружените деца форми на обучение по български език.

„Каритас България“ счита, че познанията по български език са от ключово значение, не само за първоначалната адаптация на децата, докато те са в процедура, но и са от съществено значение и за процеса на успешната им интеграция.

Във връзка с това предлага в частта на отговорностите и задължения на ДАБ да се направят няколко допълнения.

Допълненията са следните: в раздел Система за междуниституционално сътрудничество – след „търсещите закрила непридружени деца“ да се добави, “които са в приемателните центрове или на свободен адрес“ и „и за новопризнатите, получили международна закрила непридружени деца посредством интеграционната програма на ДАБ“; да се добави и срок, в който Агенцията е длъжна да осигури достъп до подходящо обучение по български език в хода на адаптацията и на интеграцията на търсещите и получили международна закрила непридружени деца; в частта „Производство за кандидатстване по международна закрила“, след „включване в образователната система“ да се посочи срок, в който това трябва да се случи; да има предвиден и срок за гарантиране на включването на непридруженото дете в образователната система, който да спазват и Регионалните инспекторати по образованието. Необходимо е да се допусне и вариант в българското училище да бъдат записвани и непридружени деца, които по различни причини, не са преминали през съответните курсове по български език и не могат да положат тест за входно ниво, като за тях се предвиди възможност за осигуряване на допълнителна подкрепа и индивидуални занимания за придобиване на знания по езика в естествената училищна среда.

„Каритас България“ настоява да се прецизира функцията на социалните работници по отношение на ролята им по време на производството за предоставяне на статут във връзка с процедурите по прилагането на чл. 25 ал. 5 от ЗУБ във връзка с чл. 15, ал. 7 от Закона за закрила на детето и разписаните отговорности на ДАБ и ДАЗД .

„Каритас България“ наблюдава тенденцията съда да не приема и признава за правни представители на децата назначените социални работници. И предлага тези практики да се вземат предвид и да бъде прецизирана ролята на социалния работник в посока на това той да има функцията да гарантира спазването на правата и най-добрия интерес на детето, да има грижата да следи за доброто му физическо, емоционално и психическо състояние, здраве и т.н.,

С оглед на гарантирането „на практика“ на заложеното в механизма, „Каритас България“ предлага да се добави текст, с посочен срок, който да предвиди провеждането на разяснителна кампания/инициатива за всички, страни и институции, ангажирани с прилагането му, както и задължението всяка една структура да направи това за своите служители, които ще бъдат ангажирани с проблематиката.

„Каритас България“ обръща внимание на това, че освен към непридружените деца, които са в изключително уязвимо положение, специални усилия трябва да бъдат насочени и към останалата група от деца бежанци, както за улесняване на първоначалната им адаптация, така и за успешната им интеграция в страната ни. Въпреки че проблемите, които се опитва да реши настоящият механизъм (достъп до обучение по български език, до образование, социални и здравни услуги, психо-социална подкрепа и др.), са аналогични и за тях.

„Каритас България“ очаква координационният механизъм да изпълни важната си роля и да гарантира защитата и подкрепата на непридружените деца.