“Каритас” за бездомните хора

Днес в българското общество съществуват редица предпоставки, които могат да лишат хора от различни възрасти и с различен статус от покрив над главата. Без значение дали са семейни или не, те могат да изпаднат в ситуация на бедност, която да доведе до лишаването им от собствено жилище или средства за наемане на такова. Бедността е предпоставка, която води до това някой да се озове на улицата. Именно поради тази причина, когато се разглежда проблемът с бездомните хора и техните нужди, е необходимо той да бъде поставен в един цялостен контекст от различни фактори. Това е необходимо условие събраната емпирична информация да доведе до пълноценен анализ, който от своя страна да послужи за изработване на адекватни политики за решение на този проблем.

Единствено добра политика, основана на равнопоставеност и социална интеграция на бездомните хора от най-ранна детска възраст до дълбока старост, може да подпомогне решаването на техните проблеми. Подкрепата на семействата в икономически план зависи от общата макро и микроикономическа ситуация, която от своя страна да бъде основана на солидарното разпределение на благата. Социалната интеграция е отговорност на всеки един от нас. От възпитаването на децата, през тяхното образование до последващата професионална реализация, развиваще се в контекста на солидарността.

Не е възможно ефективно решение на проблемите на бездомните хора без да има превантивна политика срещу изпадането в бедност. Рационална превантивна политика обаче може да има само, когато има анализ на бедността сред нас. В противен случай тя е просто превантивна политика без рационалност.

Приютите за бездомни хора осигуряват жизнено важен подслон за тях. Те обаче не решават проблемите им. Това е само една първа и временна стъпка. Последващата е да получат съдействие за намиране на работа, която да е съобразена с индивидуалните им способности и квалификации. Тук отново на преден план излиза необходимостта от провеждането на политики за цялостна социална интеграция. Ако тези хора нямат квалификация, нямат изградени трудови навици каква работа ще си намерят? Ще продължат както досега да се изхранват с дребни кражби, с ровене в кофите за боклук, за да намерят храна. Ще предават събраните от кофите хартия, пластмаси и желязо в пунктовете за тяхното изкупуване и спечелените пари няма да им стигат за нищо. Бездомните хора са лишени и от достъп до специализирана здравна помощ. Те могат да разчитат само на спешна такава, тъй като само тя е безплатна. Какво правят те и какво правим ние за тях, ако се нуждаят от последващо специализирано лечение?

Виждаме, че създаването на приюти само по себе си не води до дълготрайно разрешаванане на проблемите на бездомните хора. Решаването на техните проблеми може да бъде подпомогнато само чрез  комплексна превенция срещу бедността, но за тази цел е необходимо преди всичко тя да бъде изследвана, за да се изградят адекватни мерки за борба с нея.