Препоръки на „Каритас България” към проекта на Плана за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Фотография: „Каритас Бургас“

„Каритас България” изготви и предложи препоръки към проекта на Плана за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Част от предложените препоръки и допълнения касаят Приоритет 4: „Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване”, Мярка: „Развитие на междусекторни услуги за деца и семейства и други уязвими групи”, и включват:

Към дейност „Развитие на интегрирани здравно-социални услуги” да се допълнят индикаторите; Освен нормативните промени, да бъде планирано и: разработването на стандарти за предоставянето на здравния и социален компонент за вече пилотираните и доказали се интегрирани здравно-социални услуги; разработване на финансов механизъм за осигуряване на устойчивост на тези услуги и гарантиране на достъпа на клиентите до тях; планиране на специално насочени към развитието на интегрираните здравно-социални услуги операции в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР); В партньорите към тази дейност да се добавят неправителствените организации.

Да се добави дейност, свързана с проучване на рисковете и причините за изпадане в ситуация на бездомност, на броя на бездомните хора, сборните пунктове, на проблемите и нуждите на различните групи от бездомни хора; анализиране на работата на съществуващите към момента социални услуги за бездомни хора; разработване на План за развитие на междусекторни услуги за бездомни хора. Индикаторите към тази дейност могат да бъдат: направен анализ в големите градове – София, Бургас, Варна, Русе, Пловдив;  събрани практики на услуги за бездомни хора; оценка на ефекта от работата на съществуващите към момента социални услуги за бездомни хора; План за развитие на междусекторни услуги. Средствата за дейността могат да бъдат предвидени по ОП РЧР. Водещи институции – да бъдат МТСП, МЗ, МОН, а партньори: НПО и общини.

Дейностите в различните мерки, които са изписвани като „Промяна” или „Приемане на закон”, както и като „Операция”, не дават представа за същинските дейности, които ще бъдат извършени. Ето защо, би било добре да бъде помислено и разписано по друг начин, например: наименованието на операцията е част от информацията за начина, по който ще бъде осигурено финансирането.

По отношение на интегрираните здравно-социални услуги, „Каритас България” настоява нормативните промени да включват и изработването на стандарти, както и да има специално отворени операции по ОП РЧР, които да гарантират развитието на такива услуги. Също, в случаите, в които като дейности са посочени различни операции по ОП РЧР, в индикаторите да бъде посочена конкретна бройка (точна цифра).

„Каритас България” ще продължава да следи и участва с препоръки към проекта на Плана за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, тъй като считаме, че хората в уязвимо положение имат право на достоен живот.