2023 – До 1 226 659 човека достигна второто издание на кампанията „Старостта е и наша отговорност“

До 1 226 659 човека достигнаха посланията от второто издание на кампанията ни „Старостта е и наша отговорност“, която  протече в периода 1 – 31 октомври 2023 г.

Инициативата постави акцент върху сложната ситуация в сектора на дългосрочните грижи в България, характеризираща се с остър недостиг на професионалисти и липса на достъпни и качествени услуги за една от най-уязвимите групи в България – възрастните хора (65 + години).

В хода на кампанията представихме първопричините за ключови проблеми и предложихме конкретни решения за преодоляването им, така че да се отговори на увеличените потребности и възрастните хора в България да могат да получат грижите, от които се нуждаят, за да продължат живота си достойно.

Кампанията „Старостта е и наша отговорност!“ бе реализирана в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg