Отчет на извършените дейности по повод 2011 Европейска Година на доброволчеството

Отчет на извършените дейности по повод 2011 Европейска Година на Доброволчеството

В началото на годината по собствена инициатива Каритас Русе пое функцията на координираща организация по темите за доброволчеството. Основен мотив за това бе опита, който организацията натрупа през последните години за работа с млади доброволци, както и активността на енорийските й организации.

Като първа необходимост бе оценена нуждата от цялостна обща картина за доброволчеството в ОЧ и Каритас България. В тази връзка разработихме анкетна карта, която беше попълнена от всички активни към момента доброволци. Благодарение на анкетирането стана ясен броя на доброволците в структурите на Каритас към месец март 2011г: 273 доброволеца.

За да се улесни и уеднакви администрирането на доброволците въведохме Приемен лист на доброволеца, който е общ за всички структури на Каритас.

Каритас Русе получи като дарение електронен регистър за доброволците, който позволява събиране и съхранение на данни в електронен формат, както и лесен и бърз анализ на данни по всяко време.

Проведоха се срещи за обмен между служители на Каритас Русе и Каритас София. Освен провеждане на анкетното проучване и въвеждането на приемният лист, друга цел на обменните среши беше планирането и провеждането на обмени на доброволци между двете организации. Такива не са реализирани през 2011г.

Започна и работа по методика за работа с доброволци, която не е финализирана. В хода на работа нейното приложение остана под въпрос.

През месец март 2011, Каритас България подкрепи Позицията на Каритас Европа по повод ЕГ2011позицията на Каритас България. Двата документа се публикуваха на сайтовете на Каритас България и Каритас Русе и бяха представени на двете национални събития, организирани през годината.

Каритас България бе представена и активно участваше в сформираната работна група към Министерството на Културата за изработване на Закон за доброволчеството.

Съгласно Годишния работен план, като втора необходимост беше определена нуждата от утвърждаване и популяризиране на Каритас като авторитетна организация, която насърчава, развива и подкрепя доброволчеството. В тази връзка се планираха и проведоха редица обучения, срещи и семинари.

През Училище на Каритас преминаха общо 8 доброволеца на Каритас Русе, по-голямата част измежду които ученици и студенти.

Доброволци на Каритас Русе участваха и в професионални обучения. Така 3-ма доброволеца, студенти специалност „Право” взеха участие в двумодулно обучение за Правата на децата съгласно Конвенцията на ООН; 7 бяха обучени по специализирана програма за Менторство; 2ма участваха в специализирани обучения за работа с деца в конфликт със закона.

През 2011 година се проведоха два летни лагера за доброволци – един международен в Охрид и един национален в град Белене.

През месец юли Каритас Малчика организира и проведе двудневна национална среща на доброволци, в която участваха доброволци и доброволчески организации от България и Италия.

В края на месец ноември се проведе и националната Конференция на Каритас за доброволчеството, организирана и осъществена от Каритас София. В нея взеха участие християнски и светски организации, представители на училища, университети, държавни структури и др. Водеща тема на Конференцията беше роля и място на доброволчеството в образователната система.

През годината представители на Каритас участваха в множество чествания, работни срещи и семинари в България и чужбина, посветени на доброволчеството. Из между най-значимите са срещата на католическите доброволци от Европа в контекста на ЕГ2011, проведена във Ватикана, както и международният Форум на солидарността, организиран от Каритас Франция и Каритас Европа, който се проведе в Страсбург през декември.

По повод Денят на Каритас Каритас България изработи брошура, призоваваща към доброволчество, която беше разпространена във всички енории, енорийски и епархийни организации.

По повод 5 Декември, международният ден на доброволчеството Каритас Русе организра и проведе Епархийна среща на доброволците от енориите. По традиция Каритас Русе поздрави всички свои доброволци с картички.

За популяризирането на дейността активно се отразяваха всички събития на сайтовете на Каритас България и Каритас Русе, както и в социалната мрежа. Фейсбук страницата на Доброволците на Каритас Русе към месец Декември 2011 наброява 131 члена. В интранет пространството на сайта на Каритас България бе създадено специално пространство, което съхранява всички документи, отнасящи се до ЕГ 2011.

Йоана Терзиева
Каритас Русе