Законодателни промени трябва да гарантират устойчивост във финансирането на грижите за възрастните хора

Законодателни промени трябва да гарантират устойчивост във финансирането на грижите за възрастните хора. Необходими са решения на национално ниво, общините правят всичко според възможностите си, но търсенето далеч надхвърля предлагането на услуги за подкрепа и домашна грижа, особено в най-малките и отдалечените населени места. Професионалистите в сектора не достигат, а възрастните хора не желаят да напускат домовете си и необходимостта от грижи в дома е огромна.

Това са основните изводи от двете кръгли маси, организирани на 16 февруари 2024 г. в Свищов и Белене от „Каритас Русе“ по темата „Когато търсенето изпреварва предлагането –  гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“.

По време на събитията участниците дискутираха изводите от изследването за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на „Каритас“ на територията на цялата страна.

СВИЩОВ, 16.02.2024 г.

Във форума се включиха повече от 20 професионалисти в сектора: представители на местните власти и служби за социално подпомагане, доставчици на социални услуги като Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Свищов, както и от Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни хора с деменция в село Овча могила.

Изводите от изследването на „Каритас“ се потвърждават и от практиката на община Свищов, коментираха местните представители.

„Като членове на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), работим упорито, за да търсим устойчивост на услугите за възрастните хора. Да предотвратим настаняването в институции, да намалим социалната изолация – това е част от националната политика“, подчерта заместник-кметът на община Свищов, г-жа Анелия Димитрова, и допълни: „Опитваме се всеки един човек, обърнал се към нас, да получи помощ и подкрепа, адекватна на нуждите му“. Съименичката ѝ Анелия Димитрова, ръководител на общинската служба „Социални дейности“ в Свищов, подчерта, че осигуряването на устойчивост би намалило напрежението в този сектор: да няма прекъсване, да не се притесняват хората: едните – че биха останали без работа, а другите – без грижи.

БЕЛЕНЕ, 16.02.2024 г.

Представители на местните власти и служби за социално подпомагане, доставчици на социални услуги, здравни специалисти и представители на Домашните грижи на „Каритас“ на местно ниво участваха в събитието. Кръглата маса бе открита от инж. Петър Ангелов, зам.-кмет на община Белене, а сред присъстващите бе и г-жа Малина Ешекова, зам.-кмет, работеща с фокус върху социалните дейности в общината.

„Още в първото ми участие в проекта на „Каритас“ обърнах внимание на фокуса върху интегрираните здравно-социални услуги. Аз, като общопрактикуващ лекар, всеки ден се срещам с необходимостта грижите да са комплексни, за да има положителен краен резултат. За мен е привилегия, защото в Белене имаме партньор като „Каритас“ и заедно с тях работим активно на терен. Има много нуждаещи се хора, голяма част, от които не могат да излизат, а персоналът не достига“, коментира д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – Белене и общопрактикуващ лекар.

„Възрастните хора, в по-голямата си част от живота, са пациенти. Имат редица хронични заболявания и профилактиката и превенцията са от ключово значение. Половината пациенти от практиката ми са на възраст 65+ и с подкрепата от държавата ние им предоставяме възможността да получат безплатни ваксини и имунизации. По линията на профилактиката, редовните изследвания са необходими. Всичко това изисква професионалисти, които да поставят ваксините и да осигурят материал за клинични изследвания. И тук отново благодаря за съвместната работа със служителите от Домашни грижи на „Каритас“, защото без тях ще бъде невъзможно. Надявам се, че ще може да се разраснат екипите и да продължим хубавата си работа.“, допълва д-р Павловска.

„Община Белене има развити в най-голям процент социални и здравно-социални грижи. Имахме възможност да удължим срока по предоставяне на проекта „Грижа в дома“. Но, въпреки това, той скоро ще приключи. Всички общини се намират в много трудна ситуация и проблемът е в цяла България.“, споделя г-жа Анна Несторова, главен експерт в отдел „Здравни, социални дейности и образование“.

„В околните села също е належаща нуждата от подкрепа. Хората са самотни, имат нужда от грижа. Капацитетите на програмите на са достатъчни, за да покрият всички нуждаещи се. Възрастните хора в нашата община не искат да напускат домовете си и да бъдат настанени в резидентни грижи. Затова е необходимо да има повече подготвени хора, които да ги подкрепят в домашна среда“, коментира г-жа Миглена Врайкова, директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Белене.

Друг устойчиво поставян проблем е липсата на достатъчно квалифицирани и обучени хора, които да предоставят интегрираните здравно-социални услуги. „Застаряващото население и младите хора, които имат образование и квалификации, но напускат града, са проблеми, които се разрастват все повече и повече. Държавната политика в подкрепа на всички възрастни хора трябва да бъде сигурна. Квалифицираните кадри трябва да имат мотивация да останат и да работят за справяне с това предизвикателство, пред което сме изправени всички“, допълва г-жа Румяна Павлова, ръководител на Центъра за Домашни грижи „Каритас“ в Белене.

Събитията на „Каритас“ се провеждат в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg