Нужни са ясни стандарти за качество на услугите за възрастни хора

Професионалисти от сектора на дългосрочните грижи за възрастни хора се включиха в организираната от „Каритас София“ на 23 февруари 2024 г. в гр. Бургас кръгла маса на тема „Когато търсенето изпреварва предлагането –  гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“.

Сред присъстващите бяха представители на местните власти и служби за социално подпомагане, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

Заместник-кметът на община Бургас – г-н Михаил Ненов, запозна участниците с услугите за възрастни хора, които се предлагат на територията на общината. Бяха представени и изводите от изследването, направено от „Каритас“ на територията на 11 общини в България за напредъка, предизвикателствата и необходимите действия за промяна на политиките в сферата на дългосрочните грижи в домашна среда за възрастни хора.

Основните изводи, които бяха откроени по време на кръглата маса, бяха:

  • Трябва да се разработят ясни стандарти за качество на услугите за възрастни хора.
  • Наличните услуги не успяват да обхванат всички нуждаещи се възрастни хора. Има остър недостиг и на специалисти в сферата.
  • Предоставяните услуги за възрастни хора трябва да бъдат съобразени с техните индивидуални потребности, така че да се гарантира ефективността на получаваните услуги.
  • Трябва да се разработят механизми за финансова, психологическа, емоционална и образователна подкрепа за семейните болногледачи – близките, които решават да се посветят на болните си роднини.

Събитието на „Каритас“ се проведе в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg