Публична дискусия насочи вниманието на академичните общности върху грижите за възрастните хора

Повече от 60 участници събра дискусията „Предизвикателства пред младите хора за активен принос в осигуряването на качествена и достъпна дългосрочна грижа за възрастните хора в България“, организирана от „Каритас България“ и „Каритас Русе“ в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Събитието се проведе на 27 февруари 2024 г. в Русенския университет. Ректорът на университета – проф. д-р инж. Пламен Кангалов, председателят на Общото събрание и председател на Общинския съвет в Русе – акад. Христо Белоев, заместник-областният управител Георги Георгиев и изпълнителният директор на „Каритас Русе“ – Стефан Марков, поздравиха участниците и изразиха подкрепа за инициативата.

Академичният форум потърси в дискусионна форма отговори на въпросите за предимствата и предизвикателствата пред младите хора да се включат в процеса по предоставяне на грижи за възрастните. Една трета от присъстващите споделиха, че имат близки възрастни хора, които се ползват от различни здравни или социални услуги и грижи.

По време на събитието бяха представени изводите от изследването за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на „Каритас“ на територията на цялата страна.

„За да има стабилност в процесите, трябва по-голяма ангажираност на национално ниво. Необходимо е този тип интегрирани услуги да се превърнат в държавно-делегирани дейности. Изводите и препоръките от изследването на „Каритас“ са много ценни и адекватни, предизвикателство е да стигнат до вземащите решения, които да ги превърнат в нови политики и законодателство“, коментира доц. д-р Валентина Василева, ръководител на катедра „Педагогика“ и академичен преподавател по дисциплини, свързани с грижите за възрастните хора.

„В развитите европейски страни се обръща внимание на процеси, свързани дори с планиране на остаряването, с изследователската и основана на знанието практика“, каза ас. Дима Спасова, преподавател в катедра „Педагогика“. Тя предложи бъдещо партньорско проучване на дефицити в предлагането на грижи в домашна среда, в което да се включат сериозни доставчици с опит като „Каритас“, академичните изследователи и държавните структури като Агенцията за социално подпомагане.

Русенският университет предоставя академичен капацитет и адекватно теоретично обучение на преподаватели и студенти от различни специалности в три факултета: „Природни науки и образование“, „Бизнес и мениджмънт“ и „Обществено здраве и здравни грижи“. Младите хора получават нужната подготовка, която би ги подпомогнала да реализират придобитите знания, умения и компетенции в професионална среда.

Професионалистите в предоставянето на грижи в домашна среда имат нужда от ефективни практически обучения за това как се гледат възрастни хора, от издигане на престижа на работата им, от по-добро заплащане, коментираха участниците в дискусията. Около една трета от студентите в залата потвърдиха, че виждат бъдещето си в Русе, след като завършат.

По време на дискусията беше представена и добра практика на „Каритас Русе“ от Белене: Центърът за Домашни грижи за възрастни хора работи с екип от четирима души и се грижи за около 70 души на територията на дунавския град.

„За да съществува един такъв център, общината трябва да припознае тази грижа в дома, която е и социална, и медицинска. „Каритас“ имахме десетилетен европейски опит, който пренесе модела и у нас. За да работи, е нужно съчетаването на усилия на държавата, на местните власти, на дарителите и на самите доставчици“, разказа изпълнителният директор на „Каритас Русе“ – Стефан Марков. „За да се случи отприщването в сектора обаче, е нужна свобода. Свобода, която да позволи развитието на този тип услуги и грижи. Защото залогът е голям: нашите родители, нашето бъдеще“, заключи Марков.

Събитието се проведе в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg