Обмяна на опит и добри практики за насърчаване на по-справедливи политики за прием на хора, търсещи закрила

В дните 21 – 25 април 2024 г. в гр. Брюксел се проведе редовна сесия на Работна група „Човешка мобилност“, в която участва и представител на „Каритас България“. Работната група, създадена от „Каритас Европа“, има за цел да насърчи обмяната на опит и добри практики за подобряване на дейностите на европейските „Каритас“ организации за създаване на по-справедливи политики и процедури за прием и убежище на хора, търсещи закрила.

Сред участниците в срещата бяха сътрудници на национални „Каритас“ структури от България, Австрия, Армения, Албания, Белгия, Украйна, Чехия и Словакия. Домакините от „Каритас Интернационал Белгия“ представиха част от иновативните си програми в подкрепа на интеграцията на хора, търсещи закрила и хора от трети държави, получили  бежански статут.

След като обсъдиха условията за прием и подкрепа на бежанци в Белгия и в останалите държави, в т.ч. и в България, участниците посетиха част от т.нар. „транзитни жилища“, управлявани от „Каритас“, и се запознаха с комплексните социални и здравни услуги, които организацията предоставя на настанените там хора, преди да получат решение по молбите им за закрила.

Бяха дискутирани и опасенията, предизвикани от новоприетия Пакт по миграцията и убежището на ЕС (2024), свързани с регламентите за ефективно връщане на ГТД в безопасни трети държави или в страните им по произход, ускорените процедури за  предоставяне на закрила и др. Акцент бе поставен и върху дейностите на отделните „Каритас“ организации в подкрепа на бежанците от Украйна (ползващи временна закрила на територията на ЕС).