Близо 90 служители на „Каритас“ взеха участие в обучение на тема „Закрила“

Какво е закрила и как „Каритас“ дефинира и разглежда темата? Как гарантираме безопасността и достойнството на всеки уязвим човек, на когото помагаме? Кога и как подаваме сигнали за случаи на неправомерно поведение?

Това бяха част от акцентите на обучението на тема „Закрила“, което „Каритас България“ проведе на 3 август 2023 г. Сред участниците бяха близо 90 служители на „Каритас“, помагащи на различни уязвими хора в София, Пловдив, Раковски, Русе, Белене, Варна и Бургас.

Обучението, което се проведе онлайн, се фокусира върху ключовото за световното семейство на „Каритас“ организациите понятие за закрила, разглеждано като система за предотвратяване на неправомерни отношения и прояви на поведение по осите „служител-бенефициер“ и „служител-служител“.

Посредством разнообразна теоретична и практическа част, участниците придобиха нови знания и надградиха своето разбиране за важността на темата „Закрила“, свързаните с нея документи и политики на „Каритас България“, начините да разпознават различните ѝ проявления в ежедневната си работа с уязвими хора, членове на общността, служители и сътрудници, както и да използват утвърдените вътрешни механизми за подаване на сигнали при чувствителни случаи.

Проведеното със съдействието на Католически служби за помощ обучение, подпомогна мрежата на „Каритас“ организациите в България да заздрави обмена на знания, експертиза и опит по въпроси, свързани с опазването правата на човека и гарантиране на неговото достойнство, което е и водещ принцип за всички, част от световното семейство на благотворителните организации на Католическата църква – „Каритас Интернационалис“.