Над 2000 хора и семейства в нужда са получили подкрепа от сътрудниците на „Каритас” в България през 2015 г.

През 2015 г. сътрудниците на „Каритас” в България са оказали ежемесечна и периодична подкрепа на 1615 хора и семейства в нужда, сред които 462 болни възрастни хора, 71 жени в неравностойно положение и техните деца (общо 102), 724 деца и младежи в риск и с увреждания, 358 бездомни хора. Близо 500 бежанци и мигранти са получили психологическа помощ, обучение по български език, социални консултации и практическа помощ при търсене на жилище и работа. Предоставени са и здравни грижи и специализирано консултиране на 2283 хора, зависими от психоактивни вещества.

Тези и други данни, свързани с дейността на „Каритас” в България през 2015 г., бяха изложени по време на 34-та Национална конференция на „Каритас България”, която се проведе на 19 май 2016 г. в енория „Дева Мария от Фатима”, гр. Плевен.

Като приоритетни за федерацията през 2016 г., бяха изтъкнати застъпническите действия пред правителството и отговорните институции, с цел разработване и прилагане на дългосрочни и ефективни социални политики, водещи до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните и уязвими хора; реализиране на кампании в подкрепа на уязвими групи от хора, с цел осигуряване на финансова устойчивост на услугите, които „Каритас” реализира в тяхна подкрепа, както и насочване на общественото внимание към даден социален проблем и предлагане на начини за справяне с него; развитие и поддържане на устойчивостта на мрежата на „Каритас България”; хуманитарна подкрепа.

Акцент беше поставен върху стандартите и политиките на „Каритас България”, която, като организация на Католическата църква, следва нейната мисия да бъде в подкрепа на крайно нуждаещите се хора, чийто живот в периферията, остава невидим за институциите.

По време на конференцията бяха обсъдени стратегически документи на федерацията, сред които: Стандарти за управление и организационно развитие на „Каритас Интернационалис”, Работен план и проектобюджет на „Каритас България” за 2016 г. Сред присъстващите бяха президентът на „Каритас България”, членове на управителните органи, изпълнителните директори и сътрудници на организациите членки – „Каритас Русе”, „Каритас София” и „Каритас Витания”.