Младите хора и социалната икономика

На 20 ноември 2019 г. в гр. Сараево, Босна и Херцеговина, се състоя откриващо събитие на нова инициатива в сферата на социалната икономика на „Каритас“ организации от Балканския регион, сред които и „Каритас България“.

Инициативата „Наемете себе си“ („Еemploy your self”) има за цел да повиши капацитета на младежките организации за развитие на социалната икономика, чрез предоставяне на знания и умения и споделяне на съществуващи добри практики, както и чрез повишаване информираността на младите хора за възможностите, които предоставя социалната икономика в Югоизточна Европа.

На откриващото събитие в Сараево присъстваха представители на различни институции от региона, които подкрепят младежта, социалната икономика и възможностите, които тя предлага. Те имаха възможност да се опознаят, да споделят добри практики и трудности.

В последвалата дискусията беше поставен акцент върху това как липсата на законодателство за социалните предприятия възпрепятства развитието в региона, както и за възможностите за развитие на младежката заетост и осигуряване на допълнително обучение за повишаване на уменията и компетенциите на младите хора на пазара на труда.

Допълнителна информация може да бъде прочетена тук: Newsletter No1 Employ Yourself

Инициативата „Employ Yourself“ е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В нея участват „Каритас“ организации от 8 европейски страни: Босна и Херцеговина, Албания, България, Гърция, Италия, Косово, Черна гора, Сърбия.